پرسش و پاسخ خلع ید

پرسش و پاسخ خلع ید

1-بموجب سندماکلیت مالک ………………… می باشم خوانده آنرا بدون اذن و اجازه اینجانب عدواناً تصرف نموده است واز منافع آن استیفاء می نماید وبا مراجعات مکرر حاضر به خلع ید ورفع تصرف از پلاک موصوف نیست ؟   پاسخ:   دادخواست به خواسته صدور حکم بر خلع ید از…مستنداً بمواد ۳۰و۳۱و۳۰۸و۳۱۱قانون مدنی بدهید وبمدارکی که […]

راهنمای دعاوی مرتبط با داوری

راهنمای دعاوی مرتبط با داوری

تعریفی  مختصردرباره داوری ودعاوی مرتبط با آن داوری یک قاعده حقوقی است. موافقتنامه داوری توافقی است بین اشخاص تا تمام یا بعضی از اختلافات خود را که در رابطه حقوقی معین اعم  از قراردادی یا غیر قراردادی به وجودآمده یا ممکن است به وجود آید را به داوری یک یا چند نفر معین یا داور یا […]

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

نمونه ای از قراردادهای همکاری بین دو نفر را در ذیل جهت مطالعه آورده شده است : به نام خدا                          قرارداد همکاری فرهنگی وهنری     شماره قرارداد:                                                                                              تاریخ تنظیم: این قرارداد فی مابین شرکت……………………به شماره ثبت………………به نمایندگی آقای…………………بنشانی:…………………………………………………………………………………………………که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود و آقای/خانم……………………………….فرزند………دارای شناسنامه شماره………………..کارت ملی…………………..بنشانی …………………………………………………که من بعد […]

پرسش و پاسخ حقوقی خانواده

پرسش و پاسخ حقوقی خانواده

اینجانب در حدود …………ماه قبل از خانم…………….خواستگاری نموده ام ونامزد شده ایم در طول نامزدی اینجانب ………………..را بعنوان هدیه تقدیم وی نموده ام متاسفانه به علت……………..نامزدی را بر هم زده ایم ولیکن علیرغم  ارسال اظهارنامه شماره………………حاضر به استرداد هدایای مذکور نمی باشند؟   پاسخ:   دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد […]