راهنمای دعاوی شرکت ها

راهنمای دعاوی شرکت ها

۱-اینجانب………………..یکی از سهامداران شرکت سهامی…………… سهامی عام یا خاص می باشم شرکت مذکورحداقل سرمایه شرکت سهامی (عام که باید پنج میلیون ریال وخاص باید یک میلیون ریال)باشد را تامین ننموده است ودرحال حاضر مدت یکسال است که سرمایه شرکت کمتر از مبلغ مذکور است وشرکت اقدام به افزایش سرمایه نمی نماید؟   پاسخ:   دادخواست […]

مشاوره دعاوی اجاره وسرقفلی

مشاوره دعاوی اجاره وسرقفلی

مالک …………………….هستم بموجب اجاره نامه مورخ……………………. آنرا به اجاره داده ام در عقد مدت اجاره تعیین نشده است آیا اجاره صحیح است ؟   پاسخ:   خیر اجاره مذکور باطل است لذا دادخواست با خواسته صدور حکم بر بطلان قرارداداجاره مورخ………………………به لحاظ عدم تعیین مدت در عقد را به استناد ماده ۴۶۸قانون مدنی بدهید و […]

راهنمای دعاوی فسخ معاملات

راهنمای دعاوی فسخ معاملات

-زمینی راخریده ام پلاک همجوار در آن حق انتفاع دارد وحالیه در زمان انعقاد عقد به وجود چنین حقی جاهل بوده ام ؟   پاسخ:   بموجب اظهارنامه فسخ خود را اعلام نمائید و باید دادخواست  بدهید واز دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ معامله را به استناد ماده ۵۳ قانون مدنی خواستار شوید وبه […]

راهنمای دعاوی الزام به تنظیم سند

راهنمای دعاوی الزام به تنظیم سند

-بموجب قرارداد عادی مورخ ……………..پلاک . …………….واقع در……………..ملکی فروشنده راکه مالک است خریداری کرده ام نامبرده حاضر به تنظیم سند نمی باشد؟   پاسخ:   دادخواست به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال …را با استناد به وقوع بیع ومواد ۱۰ و۲۱۹و۲۲۰و۲۳۱ قانون مدنی بدهید و […]