اثبات زوجیت در دادگاه

اثبات زوجیت در دادگاه

بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج دایم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه 5 ویا حبس تعزیری درجه 7 محکوم می شود این مجازات درمورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح واعلام بطلان یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

بر این اساس دعاوی مربوط به ثبت واقعه نکاح تحت عنوان اثبات زوجیت بر مبنای قانون حمایت خانواده شکل می گیرد یعنی چنانچه مردوزنی بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ازدواج ازدواج دایم بنمایند این مرد مسئولیت کیفری دارد و ضمن ملزم شدن به ثبت ازدواج دایم به عنوان مجازات کیفری مطابق نظر دادگاه بر اساس این ماده محکوم خواهد شد.

دعوای اثبات زوجیت هنگامی مطرح می شود که مرد و زنی ازدواج دایم نموده اند حال این ازدواج ممکن است ازدواج اول یا دوم ایشان باشدبدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج فلسفه ی وجودی این الزام کاملا مشخص است در ازدواج دایم برای طرفین حقوق و تکالیفی ایجاد می شود که برخی مالی و برخی غیر مالی است مانند مهریه نفقه وتمکین و….طلاق و…این امور در کنار تولد فرزندان و مشکلات ناشی از اثبات نسب و نفی نسب وارث و میراث زوجین از هم مجاب می نماید امور مربوط به ازدواج دایم از دقت و لازمیت خاصی برخوردار باشد  وتحت نظم مخصوصی ثبت و ضبط و زوجین بتوانند بدون شائبه تقلب به آن استناد و سایر حقوق مدنی ایشان بر اساس آن شکل بگیرد لذا ثبت ازدواج دایم از حیث لازم بودن به مراجعه به دفاتر ازدواج صحیح و منطبق بر مزایای عقلی و قانونی است و مردی که این تکلیف را به انجام نرساند مستحق برخورداری از مجازات قانونی مذکور است .

اینکه زوجین چه منافعی از عدم ثبت ازدواج دایم می برند خود بحثی جداگانه دارد ولی باید به این نکته توجه کرد مرد هر چند با رضایت زن ازدواج خود را ثبت نکند مشمول مجازات کیفری است.

دادگاه در دعوای اثبات زوجیت دایم به طرفین دعوا و شخصیت حقوق ایشان توجه خاصی می نماید دلایل ایشان بر این امر مانند اقرار و شهادت شهود وتحقیقات محلی و قراین وامارات و…ت.جه می کند شرایط نکاح را احراز و حکم بر این مبنا صادر می شود.

نمونه از رای دادگاه در خصوص اثبات زوجیت در ذیل آورده می شود:

بتاريخ : ……………. شماره دادنامه : …………….  كلاسه پرونده : …………….

مرجع رسيدگي شعبه  ……………. دادگاه تجديد نظر استان تهران تجديد نظر خواه : …………….

تجديد نظر خوانده : …………….

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره  …………….

گردشكار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

راي دادگاه

پرونده حكايت داردخانم  ……………. بطرفيت آقاي  ……………. در تاریخ   …………….  ازشعبه  …………….  دادگاه  ……………. درخواست اثبات رابطه زوجيت نكاح دائم و ثبت واقعه رسمي نكاح رامي نمايد وتوضيح مي دهدكه شوهر اول ايشان فوت مي نمايدوحدودسال  ……………. به عقدعادي زوج يعني آقاي  …………….  درميايد  و زندگي مشترك راشروع مي نمايند كه ثمره اين ازدواج  ……………. فرزند به اسامی ……………. ميباشند كه تاسال ……………. زندگي مشترك داشتيم واكنون حدود …………….  سال جداهستيم وخوانده ازهمسراول خودش داراي  …………….  فرزند ديگرميباشند كه فرزنداول نزدپدرش ميباشد وسه فرزند ديگرنزدخودم ميباشند لذازوج راضي به ثبت واقعه نكاح رسمي نميشود واعلام داشته است كه عقددوساله وموقت بوده است لذاداراي  ……………. سال سن ميباشد حدود ……………. سال رابطه زوجيت داشتيم باتوجه به اظهارات شهود قضيه درخواست اثبات رابطه زوجيت وثبت واقعه نكاح رادارند كه دادگاه محترم بدوي پس ازاستماع اظهارات زوج(خوانده) مورخه2 ……………. به شماره دادنامه  …………….  حكم به اثبات زوجيت موقت متداعيين راصادرمي نمايد و نسبت به الزام خوانده به ثبت ازدواج رسمي نكاح مردود اعلام مي داردكه راي مذكورمورداعتراض زوجه واقع گرديده است وجهت رسيدگي به اعتراض پس ازرعايت تشريفات آئين دادرسي مدني پرونده به دادگاه تجديد نظر استان تهران وشعبه  ……………. ارسال ميگرددوشعبه مذكورمورخه  ……………. به شماره دادنامه  …………….  ازپرونده كلاسه  ……………. دادنامه بدوي راعيناتائيدوابرام مينمايدكه زوجه مجدداازحوزه نظارت قضائي ويژه قوه قضائيه دراجراي ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب درخواست اعاده دادرسي ونقض دادنامه هاي بدوي وتجديدنظررامي نمايدكه مورخه  ……………. شماره  ……………. كه رياست معظم قوه قضائيه مبني برتجويز اعاده دادرسي ودستوررسيدگي مجدددر دادگاه صادركننده حكم قطعي واقدام قانوني ثبت به صدوردستورتوقيف اجراي حكم طبق موازين اعاده دادرسي راصادرمي نمايد دادگاه باملحوظ داشتن مواد انحصاري ومصرح موضوع ماده 426 ق.ا.د.م درخصوص جوازقبول اعاده دادرسي وانطباق آن باتوجه به محتويات پرونده وملاحظه اظهارات خواهان اعاده دادرسي واظهارات شهودتعرفه شده ازناحيه خواهان واظهارات ودفاعيات تجديد نظر خوانده (زوج) اينكه پس از انقضاي مدت عقد موقت  ……………. ساله زندگي مشترك باخواهان را تا سال  ……………. ادامه بده وكه نتيجه آن وحاصل چهارفرزند مشترك ميباشند وبراي هريك ازفرزندان بعنوان پدرشناسنامه جداگانه اخذنموده اند لذا باتوجه به اقرارزوجين به استمرارزندگي مشترك ورضايت نامبردگان به وجودرابطه زوجيت وداراشدن فرزندان دريك فراش اختلاف حاصل شده اصل بردائم بودن عقدميباشد لذادعوي زوجه راموجه تشخيص داده به استنادماده 426 ق.ا.د.م ضمن قبول اعاده دادرسي ونقض حكم بدوي(فوق الذكر) حكم به اثبات رابطه زوجيت وثبت واقعه نكاح رسمي دائم راصادرواعلام ميگرددراي صادره ظرف بيس روزقابل بررسي وفرجامخواهي درديوان عالي كشورميباشد./ج

رئيس شعبه  ……………. دادگاه تجديد نظر استان تهران –   …………….  مستشاران دادگاه  …………….

ملاحظه می شود در دعوای اثبات زوجیت علاوه بر ادله دعاوی به قرائن وامارات نیز توجه خاصی می شود.

توجه باید نمود در دعوای اثبات زوجیت اصل بر عدم زوجیت است و اثبات زوجیت بر عهده مدعی خواهد بود نمونه از رای دادگاه در اینخصوص آورده یم شود:

بتاريخ:……………. شماره دادنامه: …………….  كلاسه پرونده: …………….

مرجع رسيدگي شعبه ……………. دادگاه تجديدنظر استان تهران

هيات قضات: بتصدي امضاء كنندگان ذيل:

تجديدنظر خواه: …………….

تجديدنظر خوانده: …………….

تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره ……………. مورخ ……………. صادره از شعبه…………….   دادگاه عمومي …………….

گردشكار – دادگاه با بررسي اوراق ومحتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه

تجديدنظر خواهي آقاي …………….  از دادنامه شماره …………….  مورخ ……………. شعبه محترم ……………. دادگاه عممي حقوقي (خانواده) …………….  كه بموجب آن در خصوص دعوي مطروحه در پرونده كلاسه ……………. از سوي خانم ……………. با وكالت آقاي ……………. بطرفيت آقاي ……………. با وكالت آقاي ……………. بخواسته اثبات زوجيت و الزام به ثبت واقع آن حكم به ورود دعوي و ثبوت زوجيت و ثبت آن در محاضر رسمي صادر گرديده وارد مي باشد بدليل اينكه اصل بر عدم زوجيت بوده و تجديدنظر خوانده و نيز وكيل وي دليل يا دلايل كافي كه دال بر برقراري رابطه زوجيت بصورت دائم نمايد به محكمه ارائه ننموده و از سوئي شهود مورد ارائه نيز به صراحت به ايراد خطبه نكاح دائم فيمابين انها شهادت نداده اند باضافه اينكه در مرقومه مورخ ……………. هيج دليلي بر آن هم نيست و به صرف قيد كلمه زوج يا زوجه در آن زوجيت دائم را نميشود احراز نمود و استدلال دادگاه محترم بدوي و تمسك اش بدان دراين خصوص بي توجيه است هكذا عكسهاي نامه وي مورد ادعاي تجديدنظر خوانده نيز نميتواند دلالت بروجود علقه زوجيت فيمابين نمايد بنابمراتب بلحاظ حكومت اصل عدم زوجيت وضعف و سستي ادله ارائه شده دادگاه مستندا به صدر ماده 358 قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 26/1/79 درامور مدني ضمن نقض دادنامه معترض عنه حكم به رد دعوي تجديدنظر خوانده صادر و اعلام ميدارد راي صادره مستندا به بند الف ماده 368 قانون ياد شده قابليت فرجام را دارد.

رئيس شعبه …………….  دادگاه تجديدنظر استان تهران –……………. مستشاردادگاه –…………….

مشاهده می شود در دعوای اثبات زوجیت علاوه بر آثار شرعی و کیفری و مدنی آن نیاز به دقت و صرافت خاصی است که در ارایه وکشف ادله و دلایل بهمراه نحوه استفاده وبکارگیری آنها تنها خلاصه نمی شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *