بررسی محل وقوع جرم ترک انفاق برای تشخیص صلاحیت محلی

چنانچه زوجه بخواهد از همسر خود بواسطه ترک انفاق شکایت نماید باید به مرجع قضائی محل وقوع جرم مراجعه نماید که در اینموارد محل اقامت مشترک ایشان است در ادامه نمونه ای از رای دادگاه در صورتی که  رعایت صلاحیت محلی در طرح شکایت نشود جهت مطالعه آورده شده است.مشاوره حقوقی

به تاریخ: ……………..

شماره دادنامه: ……………..

کلاسه پرونده: ……………..

مرجع رسیدگی شعبه ……………..دادگاه تجدید نظر استان ……………..

تجدید نظر خواه: آقای ……………..

تجدید نظر خوانده: خانم ……………..

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره ……………..مورخ ……………..صادره از شعبه …………….. دادگاه عمومی ……………..

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

نسبت به دادنامه شماره …………….. مورخ ……………..صادره از شعبه ……………..دادگاه عمومی …………….. از سوی آقای ……………..به شرح لایحه ثبت شده به شماره ……………..اعتراض و تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است چرا که به موجب دادنامه مذکور نامبرده به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش محکوم به تحمل سه ماه و یکروز حبس تعزیری گردیده است ما حصل اعتراض نامبرده این است که اولاٌ محل سکونتش تهران است نه کرج ثانیاٌ همسرش از وی تمکین ندارد ثالثاً حاضر به پرداخت نفقه بوده است ولی به این معنا توجهی نشده به طوری که از اوراق پرونده مشخص است شاکیه در شکوائیه اش آدرس محل سکونت متهم و محل زندگی مشترکشان را تهران ……………..اعلام داشته و توضیح داده که پس از اجبار به ترک منزل مشترک ناچاراًبه منزل اقوامش در کرج رفته است بنابراین محل وقوع جرم و محل سکونت متهم شهرستان ………………….. است لذا دادسرا و دادگاه شهرستان ……………………… صلاحیت محلی از برای رسیدگی به جرم مذکور را نداشته اند و بر این اساس این دادگاه به استناد ماده ۲۴۹ و بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را جهت ارسال به مرجع صالح اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ……………..دادگاه تجدید نظر استان ……………..

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا