تامین دلیل در شورای حل اختلاف

تامین دلیل در شورای حل اختلاف

تامین دلیل چیست؟

درخواست تامین دلیل چگونه صورت می گیرد و از کدام مرجع قضایی برای تامین دلیل درخواست می شود؟

تامین دلیل چیست؟

دلیل یا همان دلایل اثبات دعوا یعنی هر اموری که قانون در دادگاه آنرا بعنوان مدرک ومستند اثبات وقوع یا عدم وقوع امری حقوقی یا اثبات ذی حق بودن مدعی  یا رد عدم استحقاق مدعی در دفاع از دعوا بشمار می رود شناخته است .

تامین دلیل یعنی حفظ ونگهداری از دلیل برای امکان استفاده از آن

در بحثهای حقوقی حقی که ایجاد شده است وقتی مورد اثبات قرار می گیرد از حمایت قانونی برخوردار می شود وکسی که مدعی می باشد حقی برای او بوجود آمده باید بتواند آنرا اثبات نماید صرفنظر از اینکه دلایل اثبات دعوا به چه اموری گفته می شود که بحث متفاوتی است و به ماده   1258  قانون مدنی اشاره می شود که مقرر داشته است:

ماده ۱۲۵۸ – دلائل اثبات دعوی ازقرارذیل است :

۱ – اقرار

۲ – اسنادکتبی

۳ – شهادت

۴ – امارات

۵ – قسم

در مواردی که صاحب حق یا فرد ذینفع احتمال می دهد که دلایل او در معرض از بین رفتن می باشد یا اموری که اثبات کننده محق بودن اوست در حال اضمحلال می باشد یا با دشورای در اثبات از حیث زمان مواجه است می تواند درخواست تامین دلیل نماید.

تامین دلیل یعنی درخواست حفظ و نگهداری از دلایل از مرجع قضایی تا قابل ارایه به مرجع قضایی باشند.

تامین دلیل دلیل حقانیت درخواست کننده نیست و این مرجع قضایی که به دعوا رسیدگی می کند باید تشخیص دهد که دلیلی که حفظ شده چه اعتباری برای اثبات دعوا دارد.

بحث تامین دلیل مبحث اول فصل هفتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی است :

فصل هفتم – تامین دلیل و اظهار نامه

مبحث اول – تامین دلیل

ماده ۱۴۹ – در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .

ماده ۱۵۰ – درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .

ماده ۱۵۱ – در خواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد :۱ – مشخصات درخواست کننده و طرف او ۲ – موضوع دعوایی که برای اثبات آن در خواست تامین دلیل می شود . ۳ – اوضاع و احوالی که موجب در خواست تامین دلیل شده است .

ماده ۱۵۲ – دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامین دلیل می نماید .

ماده ۱۵۳ – دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

ماده ۱۵۴ – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای در خواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .

ماده ۱۵۵ – تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .

همانگونه که مشاهده می شود قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در خصوص تامین دلیل صحبت نموده است و اینگونه بیان داشته که وقتی شخصی ذینفع قبل یا بعد از اقامه دعوا  احتمال دهد استفاده از دلایل و مدارک دعوا متعذر و متعسر خواهد شد از مرجع قضای می تواند درخواست تامین نماید و منظور از تامین در اینموارد فقط ملاحظه و صورتبرداری است و تامین دلیل برای حفظ آن می باشد و تشخیص اینکه از چه درجه اعتباری برخوردار است و جه تاثیری در دعوا دارد در زمان استفاده با مرجع قضایی تصمیم گیرنده خواهد بود.

درخواست تامین دلیل چگونه صورت می گیرد و از کدام مرجع قضایی برای تامین دلیل درخواست می شود؟

درخواست تامین دلیل بر اساس ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر داشته است:

 در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:چ-تامین دلیل

و با توجه به ماده 14 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است:

ماده ۱۴ – درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .

از شورای حل اختلاف محلی که دلایل در آن واقع شده است درخواست می شود

درخواست تامین دلیل بطور معمول در دادخواست تنظیم وتقریر می شود و حاوی نکات زیر است:

1-مشخصات درخواست کننده وطرف مقابل 2-موضوع دعوی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل شده است 3-بیان اوضاع واحوالی که سبب درخواست تامین دلیل می باشد.

یک نمونه از مواردی که تامین دلیل در آنها بکار می رود آورده شده است:

فردی آپارتمانی را اجاره نموده است و موعد تخلیه رسیده ومالک وجه قرض الحسنه دریافتی اورا مسترد نمی نماید و مستاجر آپارتمان را تخلیه نموده و در اینموارد از شورای حل اختلاف تقاضا می نماید تخلیه او و امادگی جهت تحویل اپارتمان به موجر را برای او تامین نماید و…

1 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *