دادخواست اثبات زوجیت

هنگامی که یکی از زوجین که بصورت عادی با یکدیگر ازدواج کرده اند قصد ثبت نکاح را دارد و دیگری از ثبت امتناع می نماید چه دادخواستی باید داد؟

به نام خدا

آیین نگارش

دادخواست اثبات زوجیت

خواهان:

زوجه

خوانده:

زوج

خواسته:

درخواست رسیدگی و صدور حکم بر اثبات والزام به ثبت رابطه زوجیت به شرح متن مرقوم

دلایل ومنضمات:

دلایلی که انعقاد عقد نکاح را اثبات می کندمانند: عقد نامه عادی یا شهادت شهود یا تحقیق محلی  وتولد وتعداد فرزندان وچنانچه شناسنامه برای ایشان صادر شد باشد شناسنامه ایشان و…

متن دادخواست:

ریاست محترم دادگاه…………

با سلام واظهار ادب واحترام

اینجانبه در تاریخ………………با تعیین مهریه………………بصورت شفاهی به عقد نکاح دائم آقای……………….در آمده ام حالیه وی هیچ اقدامی جهت ثبت رسمی نکاح مذکور نمی نماید و به دلایل نامعلوم  منکر رابطه زوجیت فی مابین می باشد یا نظر به اینکه مدت مدیدی از تاریخ عقد ما می گذرد وثبت واقعه ازدواج برای صدور شناسنامه فرزندان مشترک ودرج نام آنان در شناسنامه والدین الزامی است و وی حاضر به ثبت واقعه ازدواج نمی باشد به استناد ماده ۱ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱ وماده ۱۰۶۲قانون مدنی بدسینوسیله استماع دادرسی ورسیدگی وصدور حکم را به شرح ستون خواسته دارد.

از قانون مدنی:

ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید.

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا