دعاوی مرتبط با خلع ید را بشناسیم

هنگامی که مالک ملکی هستید که شخصی آنرا بدون داشتن حقی بر آن یا بدون اذن ویا اجازه تان متصرف شده وحاضر به رفع تصرف و استرداد آن به شما نمی باشد چه باید کرد؟خلع ید عنوان بسیاری از دعاوی است که با محوریت این موضوع مطرح می شود در ادامه خلع ید ودعاوی مرتبط با آن برای مطالعه درج شده است.

مشاور حقوقی

 

                                 دعاوی مرتبط با خلع ید را بشناسیم

مقدمه:

دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است اثبات مالکیت بلامنازعه خواهان

۱-لغات و اصطلاحاتی که در ستون خواسته بکار می رود:

 

خلع ید …مقوم به …ریال

خلع ید غاصبانه از …مقوم به…ریال

رفع ید .استردادید.قلع و ازاله اعیانات احداثی بدون مجوز

 

۲-اقدامات دادگاه:

 

۱-احراز مالکیت خواهان :از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند ما لکیت (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز نماید و سپس وارد ماهیت دعوا شود)

۲-تشخیص غیر قانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده

۳-احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر  میزان تصرفات وی:از طریق معاینه محلی و تحقیق محلی و در صورت نیازجلب نظر کارشناس

 

۳-مواد استنادی برای صدور حکم:

 

مواد۳۰۸و۳۱۱قانون مدنی و برای قلع و نزع مستحدثات استناد به ماده ۱۱۳ و ملاک مواد۵۸۱و۵۸۲قانون مدنی

۴-دفاع خوانده:

 

خوانده در این دعوا باید دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد و الا تصرف وی غاصبانه است چرا که مالک حق هر نوع استفاد و تصرف در مالمیک خود را دارد وقتی فردی مالکیت خود را باارایه سند مالکیت به اثبات میرساند و خوانده نمی تواند دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد مثلا ثابت کند تصرفش ناشی از اجاره بوده است و یا ملک مورد دعوی را خریداری نموده است تصرفش ناشی از غصب است.یعنی تصرف باید بارضایت و اذن مالک باشد. به این شرح با یدادامه داداگرخواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل نشده است با ید دادخواست الزام به تحویا مورد معامله را بدهد و یا در دعوی االزام به تنظیم سند این موضوع را مطرح نماید و اگر بخواهد دعوی خلع ید را مطرح نمایداین دعوی   را وقتی می توان طرح کرد که ماکلیت خواهان استقرار یافته باشد  ووقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می شود تا ما دامیکه حکم به نفع خواهان صادر نشده و اجرا نشده و سند بنام و مالکیتش استوار نشده نمی توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تاآن زمان راندارد.

 

۵-نمونه ای ازدعاوی:

خواسته:خلع ید از…مقوم به…ریال به استناد مبایعه نامه عادی   ->  دادگاه قرار معاینه محلی صادر و اجرا کرده است  ->  دادگاه نظر مید هد دعوا خلع ید به ادعای ماکلیت باید اقامه شود و چون مستند به سند عادی است به استناد ماده ۴۷و۴۸قانون ثبت سند عادی اعتباری در دعوای خلع ید ندارد و حکم به رد دعوا داده می شود.  ->  حکم مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و اظهار داشته است به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع است  ->  اعتراض رد می شود.

خواسته:خلع ید از زمین…است با این شرح  که خوانده بدون مجوز اقدام به تصرف …متر از اراضی موات تحت پلاک…نموده است -> خوانده دعوب متقابل به ابطال ثبت پلاک می دهد و عنوان میدارد پلاک قبل از تقاضای ثبت به نام دولت در تصرف مالکانه وی بوده است  ->  دادگاه با استعلام ثبتی جریان ثبت را استعلام کرده است و ارجاع به کارشناس داده است با ایت قرار که احراز شود اراضی تصرفی جز پلاک موضوع دادخواست است یا خیر؟و معاینه محلی   ->  نظریه کارشناس این است زمین تصرفی در محدوده پلاک…است وبه صورت…و با قدمت…  ->رای دادگاه این است دعوی خلع ید به لحاظ دعوی متقابل مبنی بر ابطال ثبت و توجه به سند رسمی خریداری خوانده و نظریه کارشناسی منی بر قدمت حکم به ابطال سند مطابق کروکی صادر وآنرا رد می کند  -<  تجدیدنظر خواهی خواهان قرار گرفته است چون ابتدا تقاضای ثبت بنام شخص پذیرفته می شود و با اعتراض سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل موات بودن شورای عالی ثبت ثبت مالکیت شخصی را باطل و به نام دولت ثبت می کند و به این ابطال از سوی محکوم له اعتراض شده لهذا با رد اعتراض وی  قضیه دارای اعتبار امر مختومه شده لذا دادنامه نقض می شود و حکم به رد دعوی ابطال ثبت داده می شود.

خواسته:خلع ید غاصبانه از…و قلع و قمع وطمس مستحدثات مقوم به… که خواهان با احصاءدلایل و با استعلام از اداره ثبت وتحقیقات و معاینه محلی و با جلب نظر کارشناس به موجب سندمالکیت و سوابق ثبتی مالک پلاک…است که خوانده بدون هیج گونه مالکیتی با تصرف مستحدثاتی ایجاد و حاضر به رفع یدنمی باشند دادگاه مستند به ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم به محکومیت به خلع  مطابق کروکی ترسیمی از ناحیه کارشناسی و مطابق ماده۳۱۳قانون ماالذکر حکم به قلع و قمع و طمس مستحدثات احداثی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

خواسته:خلع ید  ->  دفاع خوانده به صورت طرح دعوی متقابل به الزام به تنظیم سند است که عنوان می دارد پول کم داشتم از وام بانکی خواهان استفاده کردم و سند را به نام وی زدم وی سند را بنام من نمی زند  شاهد دارم  ->  خواهان اظهار می دارد اظهارات خوانده واهی است شهود شهادت داده اند  ->  دادگاه رای میدهد اظهارات شهود به نحوی نیست که برای دادگاه قطع و یقین حاصل کند که دعوای متقابل صحت دارد با عدم ارایه دلیل مبنی بر مشروعیت تصرفات خوانده حکم به خلع ید از…مستند به مواد ۳۰۸ و۳۱۱قانون مدنی داده می شود.

خواسته:خلع ید است که به استناد سند مالکیت مطرح شده است ->  خوانده مدعی خریداری و احداث بنا با اجازه خواهان به استناد گواهی شهود و پرونده شهرداری است  ->  دادگاه شهود معرفی شده  اظهاراتشان با اظهارات خوانده تعارض دارد و به لحاظ عدم احراز شرایط لازم عدالت از نظر دادگاه و عدم وحدت در موضوع گواهی فاقد ارزش قضای است لذا در خصوص عقد بیع و قبض و اقباض و تعهدات طرفین مدرکی که دال بر خریداری باشد نیست با لحاظ استصحاب بقاء مالکیت خواهان حکم به خلع ید از عرصه و اعیان مورد تصرف صادر می کند .

خواسته:قلع ونزع بنا به استناد ماده۱۱۳ قانون مدنی است دادگاه چنین رای می دهد که به استناد ماده ۵۸۱و۵۸۲قانون مدنی حکم به قلع و نزع بنا فرع بر اثبات مالکیت است.وآنرا رد می کند

برخی از نکات دردعوی خواهان خلع ید و نحوه دفاع خوانده:

۱-خواهان با سند عادی مملکی را خریداری کرده است پس از صدور حکم و و اخذ سند رسمی نسبت به طرح دعوی خلع ید و رفع ید غاصبانه اقدام و دادگاه پس از رسیدگی حکم به خلع ید صادر کرده است

۲-بی اعتباری سند خریداری سبب عدم مالکیت است لذا در موادری که خوانده با طرح دعوی متقابل یا دعوی جداگانه سند خواهان را باطل می نماید یا الزام وی را به تنظیم سند رسمی می خواهد و به نحوی مالکیت خواهان را زایل می سازد دعوی خلع ید محکوم به رد می باشد

۳-اگر خوانده با اجازه خواهان در موضوع دعوی اقدام به احداث بنا کرده باشد دادگاه حکم به خلع ید به استناد ماده۵۰۴نخواهد داد در یک مورد دیده می شود خوانده با اجازه اداره اوقاف اقدام به احداث بنا نموده است  بعد به استناد فسخ قرارداد اجاره خلع ید و قلع وقمع بنا را خواسته است که دادگاه خلع ید وتخریب بنا را مخالف مدلول مادهمذکور دانسته و دعوی را رد نموده است.

۴-در برخی از  دعاوی متقابل به خواسته ابطال سند مالکیت  درخواست الزام اداره ثبت اسناد به ثبت سند هم دیده می شود

۵-بدون خواسته خلع ید نمی توان قلع و قمع بنا را خواست.

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا