شرب خمر-حالا باید شلاق بخورم!

مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد خوردن مسکر موجب حد است اعم از آنکه کم باشد یا زیاد مست کند یا نکند حد شرب خمرهشتاد ضربه تازیانه است .

شرب خمر ؟

شراب وشرب خمرومشروبات الکی

شرب خمرچیست؟

مجازت شرب خمر چیست؟

باب ششم قانون مجازات اسلامی به حد مسکر اختصاص یافته است .جا دارد ابتدا حد را توضیح دهیم.

حد بموجب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای مقرر در آن قانون شناخته شده است ،مجازات همان عکس العمل اجتماعی به صورت رنج وتبعی است که بر بزهکار اعمال می شود حد از مجازاتهای اصلی است که ماه ۱۳ قانون مجازات اسلامی آنرا تعریف کرده است .

ماده۱۳-حد به مجازاتی گفته می شود که نوع ومیزان وکیفیت آن در شرع تعیین شده است.

بر می گردیم بر سر اصل مطلب:

مسکر وخمر وشراب به یک معنی می باشد و آن مایعی است که خاصیت مست کنندگی دارد مسکر از جهت خاصیت آن که مست کننده است شناخته می شود وترکیب آن که شیمیایی باشد یا گیاهی تاثیری در شناخت آن ندارد.

ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی-خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،مست کند یا نکند ،خالص یا مخلوط باشدبه حدی که آنرا از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره یک-آب جو درحکم شراب است ،گر چه مست کننده نباشد وخوردن آن موجب حد است.

تبصره دو-خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.

باید دانست مایع از هر درجه از الکل در صورت سکرآور بودن مشمول عنوان مسکر می باشد (نظریه شماره۶۰۵۳/۷۶-۱-۷۳اداره حقوقی قوه قضائیه)

خوردن مسکر چه کم باشد یا زیاد ،خالص باشد یا ناخالص یا مخلوط  که مشمول شرایط این ماده گردد مشمول حد است.

آیا تزریق مسکر هم موجب حد است؟

بین فقها عالی قدر در این باره اختلاف است گروهی خوردن را فقط در معنی مصطلح آن می دانند ومعتقد هستند تزریق موجب حد نمی شودلکن بنظر حقوقدان بر جسته معاصرچنانچه در اینباره یقین نباشد از موارد شبه می باشد که حد را ساقط می کند چرا که معتقد می باشند بر مبنای اصل پذیرفته شده تفسیر به نفع متهم همین اقتضا را می کند.

اگر شراب خورده جاهل به حکم قانون یا موضوع باشد چه آیا بازهم حد بر او جاری می شود؟

بموجب تبصره ۱ ماده ۱۶۶قانون مجازات اسلامی اگر شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد وصحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.

اگر کسی مضطر شود و برای نجات خود از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت شراب بخورد چه؟آیا مشمول حد می شود؟

بموجب ماده ۱۶۷ قانون مجازت اسلامی هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.

حد شرب خمر چیست؟

حد شرب خمربمجب ماده ۱۷۴قانون مجازات اسلامی برای زن و مرد هشتاد ضربه تازیانه است .

غیر مسلمان چه؟آیا اگر غیر مسلمان هم مشروب بخورد حد بر او جاری می شود؟

خیر بموجب تبصره ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی غیر مسلمان فقط در صورت تجاهر به شرب مسکر به هشتاد ضربه تازیانه محکوم می شود.

آیا حد مسکر ساقط می شود؟ شرایط آن چیست؟

ماده ۱۸۱قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شودولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.

آیا بعد از خوردن مسکر واقرار نزد قاضی می تواند توبه کند؟

بله بموجب ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.

راههای ثبوت حد شرب خمر چیست؟

برای اثبات واستقرار حد شرب خمر باید شرب خمر از طرق پیش بینی شده از سوی قانونگذار محترم به اثبات برسد.

ماده ۱۶۸ و۱۷۰قانون مجازات اسلامی این طرق را در مورد شرب خمر دوبار اقرار کردن شراب خورده وشهادت دو مرد عادل می داند.البته از آنجائیکه بر مبنای ۱۰۵ و۱۲۰قانون مجازات اسلامی علم قاضی بطور مطلق دلیل قرار داده شده است این امر ادله اثبات شرب خمر را منحصر نمی سازد وعلم دادگاه نیز می تواند از ادله اثبات باشد.

بر اساس نظریه شماره ۳۱۲۹/۷-۲۲/۱/۶۹اداره حقوقی قوه قضائیه با یک بار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرعه شود.

اگر کسی چند بار مسکر بخورد چه؟برای هر بار شرب خمر یک حد بر او جاری می شود؟

خیر بر اساس ماده ۱۷۷قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.

آیا کسی که حد شرب خمر بر او جاری شد در مرتبه بعدی چه؟آیا باز هم بر اوحد جاری می شود؟

ماده۱۷۹قانون مجازات اسلامی پاسخ را کافی داده بر اساس این ماده هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید وبعد از هر بار حد بر او جاری شوددرمرتبه سوم کشته می شود.

باید دانست دیوانه یا مرتد شدن محکوم به حد ،حد را از او ساقط نمی کند.

می شود در خصوص شرب خمر توضیحات بیشتری بدهید؟

فصل بیست وهشتم قانون مجازات  اسلامی در باب تجاهر به استعمال مشروبات الکی قرارداده شده بر این اساس ماده ۷۰۱ آن قانون بیان داشته هرکس متجاهراً و بحو علن در اماکن ومعابر ومجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود .

باید دانست خریدن وحمل یا نگهداری مشروبات الکلی نیز جرم است وبموجب ماده ۷۰۲قانون مجازات اسلامی مرتکب به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود البته قصد مرتکب که به قصد کسب منفعت باشد یا نباشد تاثیری در این جرم ندارد.

آیا کسی که مشروب را می سازد ومی فروشد مشمول دو مجازات می شود؟

خیر

آیا حمل وخرید ونگهداری مشروبات الکلی از سوی غیر مسلمان هم جرم است؟

خیر و این مشروط بر این است که علنی نباشد چرا که به ایشان اجازه استعمال غیر علنی این ماده ممنوع داده شده است.

کسی که مشروب را ساخته یا بفروشد یا از خارج وارد کند چه آیا بازهم جرم است؟

بله بموجب مکاده ۷۰۳قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهدیا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماده تا یک سال حبس وتا ۷۴ضربه شلاق واز یک میلیون وپانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می شود.

آیا فروش مسکرغیر مسلمان به مسلمان هم جرم است؟

بله باز هم مشمول این ماده است.

باید دانست دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به این اماکن هم بموجب ماده ۷۰۴قانون مجازات اسلامی جرم است و مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس و۷۴ضربه شلاق ویا از یک میلیون وپانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

دایر کردن یعنی راه اندازی واین ماده مشمول کلیه مصادیقی که بتوان آنها را دایر کردن نامید می شود.

این را هم بدانید بموجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۵-۹/۱۲/۱۳۷۳هیات عمومی دیوان عالی کشوربموجب ماده ۱قانون مجازات مرتکبین قاچاق تولید یا ورود یا صدور مشروبات الکلی ممنوع است ودر وصورت مشمول عنوان مجرمانه قاچاق شدن مقررات خاص قاچاق هم بر مرتکب جاری می گردد بر این اساس مرتکبین علاوه بر تحمل کیفر قانونی به پرداخت جریمه هم بعنوان مجازات محکوم خواهند شداینکه مشروب مال نیست و مالیت ندارد تا بتوان جریمه از آن اخذ کرد نیز مرتکب را از این مجازات رها نمی سازد.

  در باب قبح مسکرات اینکه مشهور فقها اعلام آنرا نجاست عینی می دانندوآیات متعددی از قرآن کریم بر حرمت این ماده دلالت دارد من جمله:

آیه شریفه ۶۷ سوره نحل و۲۱۹سوره مبارکه بقره وآیه شریفه۴۳سوره نساء وآیات ۹۰ و۹۱ سوره مائده.

در منابع شرعی معاشرت با شارب خمر مکروه دانسه شده است.

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

دیدگاه ها (8)

 • رسول

  سلام.
  میخواستم بدونم اگر کسی را به جرم شرب خمر دستگیر کرده ولی از او آزمایش نگرفته … ولی در دادگاه این جرم را انکار نمود محکوم میشود یاتبرعه

  پاسخ دادن
  • دفتر وکالت

   ضمن پاسخ سلام در پاسخ باید معروض داشت ادله اثبات دعوی در قانون پیش بینی شده لکن علم قاضی در دادرسی کیفری از ادله معتبر و مهم می باشد.
   در مورد سئوال مطرح شده نیز همین گونه است اگر چه استماع اقرار از سوی قاضی رسیدگی کننده لازم است لکن این دلیل نمی شود اقراری که در تحقیقات مقدماتی انجام شده در نظر گرفته نشود مگر انکار اقرار که بعنوان اصل حقوقی مردود اعلام می شود متکی به حکم یا ادله بی اعتبار کننده باشد.

   پاسخ دادن
 • mehdi

  باعرضه سلام.
  مجازاته شخصی که درپارک شربه خمرکرده باشه ومشروبو ازش گرفته باشن چیه؟
  جوابه تسته الکلش۲۱%
  سنش ۱۷ ساله
  والان بافیشه حقوقیه۴۰میلیون ریالی آزادشده.
  واسه مشروبی که گرفتن جریمه صادرمیکنن؟
  شلاق میزنن؟
  شلاقومیشه خرید؟
  هرشلاق چند؟
  باتشکر…

  پاسخ دادن
  • دفتر وکالت

   ضمن پاسخ سلام ؛ مجازات شرب خمر از حمل جدا است لکن تبدیل مجازات برای تخفیف آن چنانچه حد شرعی به اثبات نرسد بستگی بنظر دادگاه محترم رسیدگی کننده دارد.

   پاسخ دادن
 • مهسا

  …ازمایش الکل مثبت باشه.. و الکل اونم مثبته در حالت خوش بینانه چه مجازاتی براش در نظر گرفته میشه؟؟؟ با توجه به اینکه فرد مذکور هیچ سابقه ای نداره!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  پاسخ دادن
  • دفتر وکالت

   اثبات قانونی شرب خمر چنانچه مشمول حد شرعی نباشد مستوجب مجازاتهای است که در این بخش بررسی نمودیم در مورد حدود شرعی عدم سابقه تاثیری خاص بر این امر نخواهد داشت.

   پاسخ دادن
 • رسول ج

  با سلام خواستم بدونم تو دادسرا اقرار شود که شرب خمر شده ولی در دادگاه انکار بشود حکم جیست؟؟؟؟

  پاسخ دادن
  • دفتر وکالت

   ضمن پاسخ سلام ؛ اقرار از جمله ادله اساسی و مهم اثبات دعاوی حقوقی یا کیفری است بهمین جهت انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر با ارائه ادله مهم و محکمه پسند ثابت نمائید اقرار واقع شده مبتنی بر اشتباه یا …بوده است .

   پاسخ دادن

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا