قرارداد سفارش کالا

قرارداد سفارش کالا

نمونه ای از قرارداد سفارش و خرید و فروش کالا در ذیل جهت مطالعه درج می گردد:

به نام خدا

قرارداد سفارش کالا

در تاریخ                    این قرارداد بر اساس ماده10قانون مدنی فی مابین طرفین منعقد می گردد و شرایط وضوابط آن فی مابین طرفین لازم الاتباع است:

 

ماده یک-طرفین قرارداد

1-فروشنده:آقای……………….به شناسنامه شماره…………… متولد …………

کد ملی ……………………….بنشانی وتلفن:

2-خریدار: آقای……………….به شناسنامه شماره …………….متولد………… کدملی………………………..بنشانی وتلفن:

 

ماده دو-موضوع قرارداد

عبارت است خریداری متراژ …………….مترمربع از سنگ مصنوعی تزینی مطابق نمونه که به رویت و تایید خریدار رسیده است با مشخصات از حیث طرح و رنگ مورد نظر خریدار

تبصره-مشخصات و توصیفات موردتوافق………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هر گونه تغییر در مشخصات وکیفیت منوط به توافق کتبی طرفین بوده وهیچگدام حق ندارند بر خلاف این قرارداد آنرا تغییر دهند خریدار در هنگام سفارش تمامی ابهامات وسوالات خود را مطرح نماید و خریدار حق هرگونه ایراد واعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده سه-مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد جمعا در ازای هر متر مربع…………ریال یا هر ورق………………..ریال به ابعاد…………….می باشد که جمعا ………………………….ریال که مقرر گردید به شرح این قرارداد پرداخت شود.

1-مبلغ…………………….ریال نقدا یا واریز حساب شماره ………………………………بانک…………………………. در هنگام انعقاد قرارداد

2-مبلغ……………………ریال دیگر درتاریخ……………..که بصورت چک شماره…………………مورخ…………………………..بانک……………………….. یا واریز به حساب شماره……………………………..بانک…………………………….. پرداخت می شود.

3-مبلغ …………………………..ریال در خاتمه در هنگام بارگیری موضوع قرارداد نقداً به حساب فروشنده به شماره…………………………..بانک……………………یا بصورت یک فقره چک به شماره…………..مورخ……………….بانک…………….پرداخت می شود که در هر صورت خریدار مکلف است قبل از تحویل آن تماما به فروشنده پرداخت نماید وتسویه کامل گردد.

تبصره1-امضاء این قرارداد بمنزله خریداری قطعی بوده وخرید ار حق فسخ و یا اعلام انصراف از خریداری را نخواهد داشت.

تبصره2-با توجه به اینکه تولید یا برش موضوع قرارداد بر اساس سفارش و این قرارداد انجام می گیرد تذکرات کافی به خریدار داده شد و در صورتیکه خریدار از تحویل یا پرداخت امتناع نماید فروشنده حق دریافت مابقی مبلغ توافقی را خواهد داشت و در هر صورت خسارات وارده به فروشنده مانند هزینه نگهداری یا حمل و نقل و…. باید علاوه بر آن جبران گردد مقتضی است عدم تحویل فروشنده از مسئولیت تلف و نقص حاصله در موضوع قرارداد به هر دلیلی معاف خواهد نمود و بر عهده خود خریدار خواهد بود.

 

ماده چهار-مدت قرارداد

مدت قرارداد برای ثبت سفارش تا تحویل موضوع قرارداد از تاریخ این قرارداد مدت………………………..روز است.

با توجه به توافقات حاصله مقرر گردید موضوع قرارداد به شرح ذیل تحویل گردد.

1-میزان………………….در تاریخ…………………………

2-میزان………………….در تاریخ…………………………

3-میزان………………….در تاریخ………………………..

 

تبصره1-محل تحویل موضوع قرارداد در محل…………….بنشانی:………………………….

…………………………………..بعمل خواهد آمد و هزینه های حمل و نقل بر عهده خریدار/فروشنده /بالمناصفه خواهد بود.

 

ماده پنجم-شرایط و حدود قرارداد:

1-فروشنده مکلف است جنس فروخته شده را مطابق شرایط زمانی تحویل خریدار نماید و خریدار مکلف است در تاریخ مشخص شده موضوع قرارداد را تحویل نماید .

2-خریدار مکلف است مبالغ قراردادی را مطابق شرایط این قرارداد پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ملکف است ضمن جبران خسارات وارده پرداخت نماید.

3-اسقاط کافه خیارات وغبونات از طرفین بعمل آمده و طرفین مکلف هستند نسبت به قرارداد پایبند باشند.

4-در صورت تغییر در مقادیر موضوع قرارداد باید به صورت کتبی به توافق طرفین برسد.

5- خریدار متعهد وملتزم است چنانچه بهرعلت وجهت ودلیلی از تحویل موضوع قرارداد خودداری نماید یا قادر به تحویل نباشد یا قادر به پرداخت نباشد یا از هریک از شرایط قرارداد عدول نماید بنحویکه در موعد مقرر به خریدار موضوع قرارداد تحویل نگردد یا نامبرده خودداری از پرداخت وجه یا تحویل نماید علاوه بر پرداخت مبلغ قرارداد مکلف است روزانه مبلغ………………….ریال

 بعنوان وجه التزام به فروشنده پرداخت نماید و خسارات ناشی از نگهداری و….را نیز به شرح تبصره2 ماده سه پرداخت نماید. ریال خسارت بپردازد.

6-تهیه وسایل تخلیه و محل تخلیه ونگهداری موضوع قرارداد اعم از کارگر و هزینه ایشان تماما بر عهده خود خریدار خواهد بود.

این قرارداد مشتمل برپنج ماده در دو نسخه واحد تنظیم وامضاء و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

سایر شرایط:……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

محل امضاء فروشنده                                محل امضاء خریدار

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *