قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

نمونه ای از قراردادهای همکاری بین دو نفر را در ذیل جهت مطالعه آورده شده است :

به نام خدا

                         قرارداد همکاری فرهنگی وهنری     شماره قرارداد:

                                                                                             تاریخ تنظیم:

این قرارداد فی مابین شرکت……………………به شماره ثبت………………به نمایندگی آقای…………………بنشانی:…………………………………………………………………………………………………که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود و آقای/خانم……………………………….فرزند………دارای شناسنامه شماره………………..کارت ملی…………………..بنشانی …………………………………………………که من بعد در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود بشرح مواد مندرج در ذیل منعقد می گردد:

ماده یک:موضوع قرارداد

عبارت است از همکاری فرهنگی وهنری طرف اول وطرف دوم درجهت ایجاد امکان سرمایه گذاری طرف دوم و بهره گیری از خدمات مدیریتی و عملیاتی،اجرائی ایشان در زمینه برگزاری کنسرت موسیقی مجاز مطابق قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد قرارداد با رعایت مصالح وپرهیز از هرگونه خدشه به اعتبار طرف اول

تبصره:زمان و مکان همکاری

این قرارداد جهت برگزاری کنسرت موسیقی مجاز………………..در………………………..فی مابین طرفین انعقاد یافته است.

 

ماده دوم: مبلغ قرارداد:

1-کل مبلغ قابل پرداخت از سوی طرف دوم به طرف اول جمعاً ومقطوعاً مبلغ……………………….تومان می باشد که در هنگام عقد قرارداد یا بر مبنای توافق دریافت خواهد گردید مقرر است این قرارداد با دریافت وجوه توافقی تنفیذ می گردد.

تبصره:مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل اضافه می گردد.

2-در صورت انصراف طرف دوم در هر مرحله ای به هر دلیلی هیچگونه مبلغی عودت داده نخواهد شد وطرف دوم حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب وساقط می نماید.

3-هزینه های انجام موضوع قرارداد درکنار تامین سرمایه وامکانات لازم برای انجام موضوع قرارداد که بر عهده طرف دوم است بطور کلی اعم از هزینه های حمل ونقل وبرپایی وجمع آوری و ساخت دکور صحنه وتهیه صندلی و امکانات صوتی وتصویری وبازاریابی وتبلیغات مجاز وتمامی هزینه های جانبی و…و همچنین هزینه های حقوق ومطالبات اشخاص وبیمه وکسورات قانونی ومحل برگزاری وخسارات وارده به اشخاص به هرنحوی وپاسخگوئی به مقامات و اشخاص مدعی و…بر عهده طرف دوم است بنحوی که با تذکر مواد دیگر طرف اول هیچ گونه پاسخگوئی وپرداختی را در موضوع قرارداد عهده دار نمی باشد.

4-مالکیت فروش بلیط بطور کلی متعلق به طرف دوم است.

تبصره-طرف دوم با آگاهی و اطلاع از مفاد وجزئیات موضوع قرارداد قرارداد را پذیرفته و در شرایط عدم برگزاری موضوع قرارداد به هر  دلیلی  و من جمله شرایط فورس ماژور طرف دوم متعهد به عودت مالغ بلیطهای فروخته شده و پرداخت خسارات به اشخاص می باشد.

 

 

ماده سوم:حقوق وتعهدات طرف اول:

1-طرف اول متعهد است بر مبنای رویه معموله مراحل اداری و پیگیریهای کاری جهت صدور مجوز برگزاری کنسرت موسیقی مجاز مذکور را عهده دار باشد بر این مبنا پس از تنظیم قرارداد مطابق شرایط مقرره طرف اول اقدامات خود را درجهت اخذ مجوزات مذکور عهده دار خواهد گردید لکن متذکر می سازد مرجع تصمیم گیری وصدوروزارت محترم فرهنگ وارشاد اسلامی وسایر مراجع ذیصلاح می باشد که با توجه به کیفیت وکمیت درخواستی ومطابق بخشنامه ها ومقررات روز اقدام خواهد نمود بدیهی است تطبیق کامل درخواست با مقررات و رفع نواقص تماماً برعهده طرف دوم خواهد بود لذا بدین منظور با تذکرشرائط غیر قابل پیش بینی و سلسله مراتب اداری انجام وتاریخ آن قابل پیش بینی نمی باشد.

2-طرف اول مجاز به تغییرات احتمالی در قرارداد و شرایط وکیفیت وکمیت موضوع قرار بوده وحق هرگونه نظارت وراهبری و مداخله در اجرای موضوع قرارداد را در هرزمینه ای دارد.

3-طرف اول در جهت حفظ مصالح خود من جمله عدم رعایت شرایط این قرارداد اختیار دارد با اعلام عدم تمایل خود به ادامه همکاری نسبت به فسخ این قرارداد در هرزمانی اقدام نماید.

4-طرف دوم مکلف است طی هر………….گزارشی واقعی کاملی از روند ونحوه شروع واجرای کار را در اختیار طرف اول قراردهد.

ماده چهارم:حقوق وتعهدات طرف دوم:

1-.طرف دوم وکارکنانش مکلف به رعایت مقررات ایمنی وانتظامی می باشند وچنانچه در حین انجام عملیات موضوع قرارداد بدلیل قصور و تخلف خسارت وآسیبی به اموال وتاسیسات یا اشخاص ثالث وبطور کلی هرگونه خسارتی طرف دوم مسئول جبران خواهد بود.

تبصره-طرف دوم وکارکنانش ملزم به اجرا هر دستورالعمل مقطعی از سوی مقامات صالحه می باشد ودر هر صورتی که موضوع قرارداد برگذار نگردد هیچگونه مسئولیتی بر عهده طرف اول نبوده وهر گونه ادعای من جمله ادعای خسارت از طرف اول ساقط است.

2-طرف دوم بالحاظ آنکه بعنوان سرمایه گذار ومجری اصلی موضوع قراردادمی باشد موظف است کلیه استانداردهای لازم در زمینه تبلیغات ؛فروش بلیط ؛ایاب ذهاب گروه ؛عوامل و مشتریان؛امنیت خارج سالن؛امنیت داخل سالن علی الخصوص شرایط خروج اضطراری و هماهنگی لازم با سازمانهای آتش نشانی وهلال احمر ونیروی انتظامی و…را طبق ضوابط رعایت نماید.

3-طرف دوم مستقلاً با گروه ارکستر ؛سالن؛کانون تبلیغات ؛نور؛صدا؛نیروی انتظامی؛سالن؛هتل؛آزانس هواپیمائی؛آژانس درون شهری ودیگر عوامل مورد نیازطی قراردادجداگانه ای مستقلا عمل خواهد نمود وپرداخت کلیه مبالغ مربوطه تماماً بر عهده طرف دوم است وطرف اول هیچگونه پرداختی را اعم از درصدوکسروتناسب و…را عهده دار نخواهد بود.

در صورتی که به هر دلیلی اشخاص مذکور موجب ورود خسارتی به طرف دوم یا ثالث به هر نحوی گردند هیچ ارتباطی با طرف اول نداشته وتماماً بر عهده طرف دوم  است.

بدیهی است پرداخت حقوق وبیمه ومطالبات کارکنان طرف دوم بر عهده خودوی بوده وبه طرف اول هیچگونه ارتباطی ندارد.

تبصره-طرف دوم مکلف است تمامی حسابها وبدهی های ایجاد شده را تا دو هفته مانده به اجراء پرداخت نماید وشرایط تصفیه حساب را بطور کلی بنحوی فراهم آورد که با ختم موضوع قرارداد هیچگونه بدهی باقی نماند.

4-طرف دوم متعهد است کپی کلیه فاکتورها وقراردادهای منعقده را به طرف اول ارائه نماید.

5-پرداخت کلیه کسورات قانونی و همچنین مالیات های متعلقه و عوارض قانونی بطورکلی بر عهده طرف دوم خواهد بود.

6-طرف دوم متعهد است مدیریت مستمر دائم خود را حفظ نموده و وبا بررسی دقیق ظرفیتهای اعلام شده از طرف مدیریت سالن را رعایت نماید این ظرفیت تعداد……..نفر است .

تبصره1-از آنجائیکه فروش بلیط وحضور اشخاص بیشتر از ظرفیتهای مجاز مشمول جرائم و مسئولیتهای خاصی می باشد در صورت وقوع هر گونه معضلی طرف دوم پاسخگو بوده ومسئولیتهای متواتره را عهده دار خواهد بود .

تبصره2-فروش بلیط ؛چاپ بلیط جعلی؛تبلیغات خارج از توافقات ویا چهارچوبه ضوابط ومقررات وزارت ارشاد ؛تاخیر در برگزاری ؛کنسلی و هرگونه پیامد ومعضلی که باعث از هم کسیختگی روال کار ویا منجر به پرداخت دیون وخسارات باشد بر عهده طرف دوم خواهد بود.

تبصره3-در صورت بروز هرگونه خسارتی به طرف اول یا به اشخاص ثالث طرف دوم ملزم به پرداخت بوده و طرف اول از در صورت اخذ ضمانت حق وصول وبرداشت را مطابق نظر خود از این محل دارد.

7–طرف دوم سرویس دهی به گروه ارکستر وعوامل مربوطه (نور وصدا و…)همچنین نمایندگان طرف اول از قبیل ایاب وذهاب هوائی واسکان در هتل وخوراک و…را به بهترین کیفیت متعهد وعهده دار خواهد بود.

8-طبق ضوابط ومقررات وزارت محترم ارشاد از نصب بیلبرد در تبلیغات خیابانی خودداری نمایند.

9-استعلام مجوز فعالیت اسپانسرهای این برنامه باید به تایید مراجع ذیصلاح برسد وکپی آن به طرف اول ارائه گرد د.

تبصره-طرف دوم می پذیرد با ارکستر در زمینه حضور اسپانسرها هماهنگی را بعمل خواهد آورد.

10-طرف دوم می بایست تمامی جوانبی را که اعتبار طرف اول را خدشه دار می نماید در نظر گرفته وضمن پرهیز از قصور وبی توجهی تمامی سعی ومساعی مشترک متعهد می گردد ضمن بکارگیری افراد شایسته و کارآزموده  ازاقدام به هر گونه عملی که مخالف قوانین ومقررات باشد پرهیز نموده و بطور کلی ضوابط و مقررات حاکمه را رعایت نماید.

11-انجام هر گونه عملی که مشمول ممنوعیتهای قانونی باشد ممنوع و در صورت وقوع هرگونه جرمی از ناحیه اشخاص ثالث یا وابستگان یا مدعوین و…بطور کلی مسئولیت وعواقب قانونی بر عهده طرف دوم می باشد .

طرف دوم مکلف است با بکارگیری اشخاص متعهد ضمن رعایت ضوابط شرعی وقانونی از وقوع هرگونه تخلف وجرمی من جمله درگیری از سوی برگزارکنندگان وعوامل ایشان وحضار جلوگیری نماید وهیچگونه تخلف وقصوری پذیرفته نشده وضمن پاسخگوئی به مراجع قضائی وعندللزوم معرفی اشخاص خاطی  متعهد به جبران کلیه خسارات معنوی ومادی وارده به اشخاص را عهده دار بوده و در این رهگذر در صورت ورود هرگونه خسارات به هر مبلغ( معنوی یا مادی) به طرف اول ملزم به جبران وپرداخت است.

12- بیمه نمودن عوامل واشیاء واشخاص حاضر بطورکلی وپاسخگوئی در مورد اشیاء تخریب یا مفقود یا سرقت شده و پاسخگوئی به ادعاهای اشخاص ثالث بر عهده طرف دوم می باشد.

ماده پنجم-شروط و تعهدات طرفین:

1-مبالغ بلیطها :

الف-مبلغ بلیطvip………………..تومان خواهد بود.

ب-مبلغ بلیط  حاشیه………………………..تومان خواهد بود.

تبصره1 :هرگونه تغییر با هماهنگی وزارت ارشاد مربوطه و با توافق طرفین ممکن خواهد بود.

تبصره2:در صورت عدم اخذ مجوز کل مبلغ دریافتی از سوی طرف اول از طرف دوم مسترد خواهد گردید.

2-طرف دوم از بابت حسن انجام کار یک فقره چک بشماره……………………………از حساب جاری…………………بانک…………….متعلق به……………….را در وجه طرف اول پرداخت می نماید در صورت تخلف طرف دوم از مفاد شروط و تعهدات طرف اول حق مطالبه ووصول آن را خواهد داشت.

تبصره:چک مذکور پس از ارسال گزارش مثبت وزارت ارشاد مربوطه مسترد خواهد شد.

3-چنانچه مواردی در این قرارداد پیش بینی نشده باشد ویا تغییر واصلاح بعضی از موارد مندرج در آن لازم بنظر برسد موارد جدید طی الحاقیه ای تکمیلی صادر وجز لاینفک این قرارداد خواهد بود.

 

این قرارداد غیر قابل انتقال بوده و با لحاظ قوانین مربوطه طرفین ارایه مجوزات لازمه و مسئولیت مطابقت آنرا با قوانین مربوطه و مسئولیتهای حاصله را بر عهده می گیرند و با اعلام به اینکه هرگونه تغییردرمفاد باید به امضاء طرفین برسد نشانی طرفین به این شرح ثبت شده و در صورت تغییر باید به طرف دیگر کتباً اطلاع داده شود در تاریخ……………….بر اساس ماده 10 قانون مدنی (اصل ازادی قراردادها وحاکمیت اراده)در……………نسخه واحد منعقد که هر کدام در حکم واحد است.

 

 

 

 محل امضاء:سرمایه گذار ومجری                                                          محل امضاء: موسسه

مشخصات:                                                                                     مشخصات:

امضاء:                                                                                          امضاء:

تاریخ:                                                                                           تاریخ:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *