قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

هر قراردادی بر اساس شرایط طرفین وموضوع آن تنظیم می گردد و هیچ توصیه ای جهت استفاده از آنها در موارد مشابه نمی شود لاکن بمنظور آشنایی با نمونه ای از این نوع قراردادهای که بین مالک وپیمانکار جهت احداث بنا یا ساختمان تنظیم می گردد نمونه ای که اخیراً تنظیم شده است جهت مطالعه درج می گردد :

به نام خدا

قراردادپیمانکاری

این قرارداد فی مابین کارفرما وپیمانکار جهت انجام  پیمانکاری  در تاریخ ……………….. مطابق ماده 10 قانون مدنی با شرایط ومشخصات ذیل منعقد می گرددوطرفین ملزم و متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند:

ماده 1-طرفین قرارداد

1-کارفرما:آقای/خانم …………………………….فرزند ……………..دارای کد ملی………………….

متولد……………به نشانی:………………………………………………………………………………

2-پیمانکار:آقای/خانم ……………………………فرزند ……………..دارای کد ملی…………………..

متولد……………….به نشانی:………………………………………………………………………….

ماده2-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از احداث ساختمان مسکونی و اجرای عملیات ساخت بنا از سوی پیمانکار بنا بردرخواست کارفرما مطابق پروانه ساختمانی و شرکت طرح وایجاد نوین بعنوان مهندسین ساختمان اعم از مهندسین ساختمان مانند مهندس ناظر ومعمار وتاسیسات ومکانیک و…

ونقشه ها وطرحهای مصوب وضوابط وشرایط فنی در پلاک ثبتی …………………………………….. بنشانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

دارای جواز وپروانه ساختمانی شماره ……………………مورخ……………… و شماره پرونده ………………………..شهرداری…………………………….و بیمه ساختمانی به شماره…………….مورخ……………….

که جزییات آن بشرح ذیل می باشد:

1-انجام گودبرداری وکرسی چینی  2-عملیات اجرای فوندانسیون و احداث اسکلت وسقف بطریق بتن وهمچنین اجرای عملیات اسکلت آسانسور 3-سفت کاری شامل :طیغه چینی ودیوارکشی بطریق سفال 4-لوله کشی آب وگاز وسیم کشی برق وتلفن 5- انجام تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان مذکور از طریق پکیج تامین شده که لوله کشی تاسیسات مربوطه انجام وتهیه ونصب وراه اندازی پکیج رادیاتور وسرمایشی کولر آبی در پشت بام وکانال کشی مربوطه وخریداری کولر6-آیفون دربازکن بصورت تصویری ودربهای پارکینگ با ریموت دربازکن 7-عملیات گچ وخاک وجاگذاری چهارچوبهای درب ها وفرم پنجره های پی وی سی وچهارچوب کمد دیواریها8 –انجام عملیات نمای ساختمان مطابق نظر کارفرما از حیث جنس و نوع طرح ورنگ مطابق موازین مربوطه وهمچنین سنگکاری داخلی مربوطه از جمله راه پله ها و…9-عملیات راویزکاری10-عملیات سرامیک کفها وایزوگام وکاشی کاری سرویهای حمام ودستشویی 11-عملیات سفیدکاری با گچ 12- انجام نورپردازی 13-نصب شیرآلات وکابینت وآسانسورونردههای راه پله فلزی یا استیل مطابق درخواست کارفرما ودربهای داخلی ملامینه یا ضد سرقت ودربهای ورودی اچ دی اف یا ام دی اف وکمد دیواری ام دی اف یا اچ دی اف مطابق نظر کارفرماوپنجره ها ودربهای ورودی به بالکن ها  بنحو پی وی سی 14-انجام عملیات نقاشی و رنگ آمیزی واحدها با نظر کارفرما مطابق موازین مربوطه 15-اخذ عدم خلاف 16-اخذپایانکار صورتمجلس تفکیکی واخذ سند ششدانگ وهمچنین استاندارد آسانسور هرواحد بر عهده خود کارفرما خواهد بود وپیمانکار تعهد ومسئولیتی در اینخصوص نخوهد داشت.

 

تبصره1-با توجه به توافقات صورت گرفته فی مابین مقرر گردید از انجاییکه مجوز وپروانه بنا بر طبق طرح مصوب شهرداری……………….. احداث بنا در………… طبقه روی پیلوت می باشد و مطابق معمول محل که پس از احداث سقف ………………….. شهرداری مربوطه با تایید استحکام ورعایت موازین فنی مربوطه ………………….به درخواست کارفرما از شهرداری مربوطه و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد ومحکومیت به پرداخت جریمه بنحوی احداث بنا سقف به سقف تا حداکثر……………..طبقه روی پیلوت ممکن گردد پیمانکار اقدام به انجام موضوع قرارداد در اینخصوص می نماید  و در اینخصوص پرداخت جرائم وهزینه های مربوطه از جمله عوارض ومخارج و… کلا با کارفرما خواهد بود و این مبالغ در میزان اجرت پیمانکار لحاظ و توافق گردید چنانچه شهرداری مربوطه به کارفرما به هر دلیلی اجازه احداث بنا بر خلاف پروانه ساختمانی را ندهد یا کمتر از حداکثر……طبقه و یا حکم بر تخریب اضافه بنا وطبقات را صادر نماید این امر با لحاظ انکه با درخواست کارفرما انجام گردیده و در دفترخانه………….مطابق سند شماره…………..کارفرما در اینخصوص به شهرداری………………..تعهد کتبی داده است خسارات وارده به کارفرما از حیث بکارگیری اضافه مصالح و همچنین تخریب وهرنوع هزینه وخسارتی در اینخصوص به پیمانکار ارتباطی نداشته و در اینخصوص پیمانکار هیچگونه مسئولیتی عهده دار نخواهد بود و طرفین با علم واطلاع کامل وآگاهی از موقعیت و وضعیت منطقه وپروژه متعهد به انجام موضوع قرارداد گردیده اند.

 

تبصره2-موضوع قرارداد در تاریخ………………….جهت انجام موضوع قرارداد تحویل پیمانکار می گردد و زمان آغاز موضوع قرارداد تاریخ مذکور خواهد بود و پس از پایان عملیات موضوع قرارداد به شرح این قرارداد با درخواست کتبی کارفرما پس از تصفیه حساب کامل تحویل ایشان خواهد گردید وبعد از تحویل ساختمان به کارفرما پیمانکار هیچگونه مسئولیتی در خصوص این ساختمان از هیچ بابتی نخواهد داشت و در صورتی که پیمانکار مدت مذکور تا تحویل ملک را در تحویل دارد کارفرما حق مطالبه هیچگونه اجرتی واجاره ای نداشته و همچنین کارفرما حق اعلام نظر داشته لکن حق واگذاری ودخالت درعملیات ساختمانی و نحوه اجرای آن جزاً یا کلاً نخواهد داشت .

 

تبصره3-مصالح مورد استفاده در مرحله نازک کاری طبق درخواست کارفرما انجام خواهد گرفت وطرح کاشی وسرامیک وشیرآلات وروشویی ها ونمای ساختمان وطرحهای داخلی ودرب ها از حیث جنس و طرح ونرده ها وکلید وپریز ورنگ با کارفرما خواهد بود لذا بر این اساس کارفرما مکلف گردید با اعلام پیمانکار بمنظور اعلام نظر ظرف 2روز بلافاصله نظر خود را اعلام نموده ودر غیر اینصورت پیمانکار حق تعطیلی موضوع قرارداد را خواهد داشت و مدت مذکور به مدت قرارداد اضافه خواهد شد و وپس از انتخاب آن کارفرما حق تغییر را نخواهد داشت.

 

تبصره4-بمنظور حفاظت فیزیکی از موضوع قرارداد پیمانکار کلیه اقدامات لازمه را در اینخصوص من جمله استخدام نگهبان تحت امر خود ونرده کشی ودیوار چینی و…بکار خواهد بست من جمله هیچ شخصی بدون اجازه پیمانکار حق ورود وخروج وبازدید از موضوع قرارداد وملک مذکور وخارج نمودن مصالح وابزار الات ساختمانی از آن را نخواهد داشت وهرگونه حضوری یا خارج نمودن هرگونه مصالح و ابزارآلاتی باید با اجازه ی پیمانکار صورت پذیرد.

 

ماده3-مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ تحویل……………………….  لغایت …………………می باشد که کارفرما مکلف است در تاریخ ……………………..ملک مذکور را خلع ید و کاملا تحویل وتسلیم پیمانکار نماید.

 

تبصره1-چنانچه در مدت قرارداد برهر دلیلی بر اثر موارد فورس ماژور یا عدم تادیه مخارج و اجرت ها وهزینه های اجرایی یا موانع قانونی مانند توقف کار از سوی شهرداری یا مراجع قضایی یا ادرای یا شکایت هر شخص حقوقی یا حقیقی که منتهی به تعطیلی و توقف کار گردد مدت مذکور از تاریخ توقف تا رفع مانع یا پرداخت نقدی هزینه ها وجرت و مخارج مربوطه جز مدت قرارداد محسوب نخواهد شد وبر مدت اضافه خواهد گردید.

 

تبصره2-چنانچه مدت تعطیلی یا توقف کاربه شرح مندرج در تبصره1 بیش از…………. ماه گردد پیمانکار حق فسخ این قرارداد را تا……………..خواهد داشت ودر اینصورت کارفرما مکلف است نسبت به تصفیه حساب با ایشان از حیث مخارج انجامی و خسارات متحمله واجرت یا هزینه خرید مواد اولیه و مصالح ساختمانی و…اقدام نماید مقرر است تحویل موضوع قرارداد بعد از تصفیه وپرداخت نقدی کامل حساب پیمانکار خواهد بود.

 

ماده4-مبلغ اجرت ونحوه پرداخت آن

مبلغی که بابت اجرت به پیمانکار پرداخت می شود مبلغ………………..درصد از کلیه هزینه های اجرایی وعملیاتی مذکور من جمله :کل هزینه ها شامل بیمه خرید مصالح ومواد اولیه مانند گچ آهن میلگرد خرید لوازم برقی وکلیه لوازمات شیر آلات لامپ سرامیک دربها پنجره ها سیمان بتن سنگ و….جریمه ماده صد و اجرت کارگر ومعمار ومهندسین واستادکاران گچکاران راویز کاران لوله کش های آب وبرق وگاز و…وبطور کلی کلیه مخارج وهزینه ها وجرائمی که انجام گردد خواهد بود که مقرر گردید در پایان هر ماه مطابق صورتجلسه ای طرفین حساب وکتاب نموده وبا  پیمانکار نقداً تصفیه و پرداخت شود.

مقتضی چنانچه در پایان هر ماه محاسبه بعمل نیاید یا کارفرما از حضور و انجام  حساب و کتاب مذکور امتناع نماید پیمانکار تا پرداخت کامل آن حق خواهد داشت انجام موضوع قرارداد را مطابق قرارداد تعطیل وروزانه کارفرما مکلف است مبلغ …………………….روزانه بعنوان خسارت وجه التزام بپردازد و این مدت نیز جز مدت قرارداد محسوب نخواهد شد وبه مدت قرارداد اضافه خواهد گردید در اینصورت  پیمانکارحق خواهد داشت علاوه بر خسارت وجه التزام مذکور نسبت به مطالبه اجرت خود اقدام نماید .

 

ماده5-نحوه پرداخت هزینه های اجرایی

 

خرید وتهیه کلیه مواد اولیه ومصالح ساختمانی وابزارآلات ساختمانی وپرداخت کرایه بارها وپرداخت جرایم واجرت کارگران واجاره وخرید ابزار آلات بطور کلی تمامی مخارج وهزینه ها وجرائم مربوطه از سوی پیمانکار بعمل آمده و کارفرما  مکلف است طبق درخواست پیمانکار مبالغ مورد نیاز را به حساب وی نقداً واریز نماید پیمانکار مکلف است مصالح و مواد اولیه را صرفا جهت استفاده وانجام پروژه صرف کرده ومازاد را مسترد یا در محل نگهداری و به کارفرما در محل عودت دهد .

لهذا با توجه به صورتجلسه پیوست ابتدا طرفین با انتخاب جنس و طرح مربوطه بر اساس فاکتور صادره از مرجع خریداری مانند فروشگاه انبار و…نقداً به متصدی مربوطه تادیه خواهد گردید در هر صورتی که خریداری انجام و وجه مذکور نسیه یا چک پرداخت شود کارفرما متعهد است نسبت به پرداخت اقدام نماید و مسئولیتی از این حیث بر عهده پیمانکار نخواهد بود.

 

تبصره1-کارفرما مکلف است مبالغ مورد  درخواست را نقدا تادیه نماید و در هر صورتیکه عدم پرداخت سبب توقف کار باشد کارفرما متعهد به پرداخت خسارات وارده به اشخاص وکارگران و استادکاران و…خواهد بود در اینصورت مدت توقف کار جز قرارداد محسوب نخواهد شد.

تبصره2-کارفرما پس از حساب وکتاب وپرداخت مخارج وهزینه ها حق اعتراض و تقاضای استرداد جزا یا کلا را نخواهد داشت.

 

ماده6-رفع معایب ونواقص ونظارت بر اجرا

کارفرمامتعهد است در زمان ساخت ساختمان هر گونه نظری دارد به پیمانکار اعلام نماید در غیر اینصورت پس از اجرای پروژه حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

چنانچه در هنگام اجرای کاریا بعد از ان  نواقص ومعایبی وجود داشته باشداگر از حیث نوع وجنس وکیفیت ومرغوبیت موا د اولیه یا مصالح  بکار رفته باشد با توجه به اینکه نوع وکیفیت مربوطه از سوی کارفرما انتخاب می گردد مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود ولکن از حیث نحوه انجام در هنگام انجام کار کارفرما مکلف است در صورتیکه نواقص یا معایبی را مشاهده نماید جهت رفع آن اعلام وپیمانکار در صورت وجود نقص یا عیب مطابق موازین فنی نسبت به بر طرف نمودن آن اقدام می نمایند.

با توجه به اجرای عملیات ساختمانی از سوی کارگران واستادکاران ودر صورت خاتمه وتحویل کار از سوی ایشان برطرف نمودن هرگونه عیبی دشوار و مستلزم انجام هزینه های گزاف خواهد بود لذا بدین منظور قبل از تحویل کار از سوی کارگران واستادکاران کارفرما مکلف است نواقص را به اطلاع پیمانکار رسانیده تا بر طرف نماید مستدعی است  عدم اعلام به پیمانکار درحکم پذیرش و عدم اعتراض کارفرما خواهد بود در صورتیکه در این خصوص فی ماین اختلافی وجود داشته باشد هر یک از طرفین مکلف است تعهدات خود را طبق قرارداد به انجام برساند.

 

ماده7-شروط قرارداد

1-پیمانکار وکارفرما توافق نمودند با توجه به توافقات بعمل آمده پیمانکار حق واگذاری این قرارداد را تحت هیچ شرایطی به غیر نخواهد داشت و کارفرما نیز به جهت رعایت حقوق پیمانکار حق پیش فروش وانتقال واحدهای احداثی وعرصه مذکور را مشاعا یا مفروزا وجزا و کلا تا پایان این قرارداد بدون توافق کتبی با پیمانکار نخواهد داشت.

 

2- درخصوص پیشروی ساختمان در ضلع شرقی یعنی عدم در نظر گرفتن پخی با توجه به اینکه ضلع غربی ساختمان ساخته شده و هم باد ان درنظر گرفته شد  که ساخته شود حالیه با توجه به اینکه ضلع مذکور زمین خالی بوده ونظرمالک اخذ نشده است تذکرات کافی از سوی پیمانکار داده شد ولکن نظر کارفرما بر ساخت آن و عدم در نظر گرفتن پخی می باشد در صورتیکه به هر نحوی مالک یا ذینفع زمین مذکور بر این امر ایراد گرفته تا تخریب یا مبلغی پرداخت گردد بر عهده کارفرما می باشد وپیمانکار مسئولیتی در اینخصوص عهده دار نخواهد بود وهیچگونه ایراد واعتراضی بر این امر نخواهد داشت.

 

3-کارفرما جهت تسهیل امور اجرایی واداری وکالتنامه شماره ……………….مورخ…………………..

دفترخانه………………را بنام پیمانکار تنظیم نموده تا نامبرده مطابق آن اقدام نماید لکن تنظیم وکالتنامه مذکور بمنزله عدم مسئولیت کارفرما نبوده وشروط این قرارداد وتکالیف کارفرما را ساقط نمی نماید و مکلف است در تمامی موارد مطابق درخواست پیمانکار تعهدات لازمه وپیگیریهای لازمه را به انجام برساند .

 

4-در صورت بروز حوادث غیر مترقبه وقهری مانند سرما ویخبندان سیل زلزله و…وهمچنین تعطیلی و جلوگیری از انجام از سوی مقامات ذیصلاح قانونی و قضایی واشخاص ثالث که موجبات وقفه را فراهم نماید مدت مذکور جز مدت قرارداد محسوب نشده وبه مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

 

5-هر گونه تصمیم گیری وحل اختلاف و همچنین هرگونه تعبیر وتفسیر مفاد ومفاهیم عبارات قراردادویا حدود ومسئولیتهای وتعهدات ومنافع قراردادی طرفین ابتدا از طریق دوستانه ومذاکره حل وفصل گردیده و در صورت عدم تفاهم از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد شد.

 

6- کارفرما مکلف به بیمه ساختمان با پوشش کامل در قبال کلیه حوادث وخسارات وجرائم  می باشد در صورت وقوع هرگونه حادثه ی وخسارتی بر عهده کارفرما بوده وپیمانکار عهده دار هیچگونه پرداختی نخواهد بود چنانچه به هر دلیلی وجهی در اینخصوص به پیمانکار تعلق گیرد تا بپردازد کارفرما مکلف است به پیمانکار پرداخت نماید.

 

7- طرفین مکلف هستند در صورت تغییر آدرس نشانی خود را کتبا به دیگری اطلاع دهنددرغیر اینصورت کلیه مکاتبات و آگهی های واخطاریه ها به نشانی در این قرارداد ارسال وابلاغ شده محسوب خواهد شد.

 

 

این قرارداد در دو نسخه واحد در تاریخ……………………….. تنظیم و فی مابین طرفین مبادله وامضاء می گردد.

 

 

محل امضاء کافرما                                                               محل امضاءپیمانکار

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *