منع اشتغال زن

منع اشتغال زن

اشتغال زن بمعنی اینکه زن بعد از ازدواج دایم با مرد بتواند به حرفه وشغلی که نیزا دارد یا علاقه دارد بپردازد موضوع برخی اختلافات زناشوئی است که ضمن دقت طرفین در هنگام ازدواج به این امر و پیش بینی نمودن شرایط زوجین در ابتدای ترین مقدمات ازدواج تنها راه جلوگیری از اختلافات بعدی ایشان در اینخصوص می باشد که لازم است مرد با زنی که می خواهد ازدواج کند یا زنی که می خواهد با مردی ازدواج نماید شرایط خود و نظر خود را در مورد وضعیت اشتغال آینده خود وتکلیف زندگی مشترک خود را در اینخصوص مشخص نمایند و بعد از اعلام به سر دفتر ازدواج آنرا دفترخانه در سند ازدواج با عنوان حق اشتغال قید و تکلیف طرفین را در اینخصوص مشخص می نماید.

چنانچه در هنگام ازدواج شرط اشتغال برای زن نشده باشد و بعداز ازدواج مرد به هر دلیلی بخواهد زن را اشتغال باز دارد موضوع دعوای منع اشتغال خواهد شد.

در ماده 1117قانون مدنی در خصوص اشتغال زوجه چنین بیان شده است که شوهر می تواند همسر خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند که این حکم بر اساس جایگاه شرعی خانواده و منظورات خاص قانونگذار وضع شده است .

چنانچه در عقد ازدواج حق اشتغال زوجه شرط شده باشد یا عقد ازدواج در شرایطی تنظیم شده است که زوجخه بطور ضمنی از این حق برخوردار است زوج از حق منع اشتغال کلی خود نمی تواند استفاده نماید مگر در موارد خاص به تشخیص دادگاه شغل  خاص زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا خود زن باشد در ذیل نمونه از رای دادگاه در اینخصوص آورده می شود:

بتاريخ : ……………….شماره دادنامه : ………………. كلاسه پرونده :……………….

مرجع رسيدگي شعبه ……………….دادگاه تجديد نظر استان تهران

تجديد نظر خواه : ……………….باوكالت……………….

تجديد نظر خوانده : ……………….

تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره ………………. مورخ ……………….صادره ازشعبه ………………. دادگاه عمومي تهران

گردشكار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

راي دادگاه

تجديد نظر خواهي آقاي ……………….باوكالت ……………….وكيل دادگستري بطرفيت خانم ……………….ازدادنامه بدوي شماره ……………….مورخ ……………….صادره ازشعبه ………………. دادگاه خانواده تهران كه بموجب آن دعوي بدوي تجديد نظر خواه بخواسته منع اشتغال تجديد نظر خوانده زوجه محكوم به بيحقي شده است غيرواردتشخيص مي گرددزيراباامعان نظردرمحتويات پرونده چنين مشهوداست كه اولا هنگام وقوع عقد نكاح فيمابين زوجه به تجديد نظر خوانده دانشجوي پزشكي دانشگاه………………. بوده است ترديدي نيست پس ازفراغت ازتحصيل نامبرده درامورپزشكي اشتغال به كارخدمات پزشكي خواهدداشت ثانياباستناداست نوشته مورخ ……………….ضمن پرونده تجديد نظر خواه رضايت خودراازكاركردن همسرش تجديد نظر خوانده دربيمارستان ………………. اعلام كرده است بنابراين تجديد نظر خواه براي كاركردن واشتغال بكارتجديد نظر خوانده زوجه ممنوعيت ياموانعي يامخالفتي راابرازنكرده است لذاتجديد نظر خواهي باهيچيك ازشقوق ماده 348 ق.ا.د.م انطباق نداردضمن ردتجديد نظر خواهي راي معترض عنه موافق موازين قانوني وبارعايت اصول وقواعددادسي صادرگرديده است ايراداساسي متوجه آن نيست فلذادادنامه تجديدنظرخواسته بااستنادبه ماده 358 ق.ا.د.م عيناتائيدواستوارمي گردداين راي قطعي است.

مستشاران شعبه ………………. دادگاه تجديد نظر استان تهران……………….

حال چنانچه زوج به زوجه اجازه اشتغال نداده باشد و زوجه بدون رضایت او شاغل شود زوج حق منع اشتغال او را خواهد داشت در ذیل نمونه از رای دادگاه را در اینخصوص متذکر می شود:

بتاريخ ………………. شماره دادنامه ……………….كلاسه پرونده ……………….مرجع رسيدگي شعبه ……………….دادگاه تجديد نظر استان تهران

تجديد نظر خواه : ……………….

تجديد نظر خوانده : ……………….

تجديد نظر خواسته : از دادنامه شماره ……………….مورخ ……………….صادره از شعبه ………………. دادگاه عمومي تهران

گردشكار : دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد

.”راي دادگاه”

تجديد نظرخواهي آقاي ……………….بطرفيت همسرش خانم……………….نسبت به دادنامه شماره ………………. مورخ ……………….كه در پرونده كلاسه ……………….از شعبه ……………….دادگاه خانواده تهران صادر شده و بموجب آن حكم برد دعوي وي بخواسته منع اشتغال همسرش صادر شده با توجه به اظهارات وي به شرح لايحه اعتراضيه مبني بر اينكه در شرايط ضمن عقد اجازه اشتغال به كار به همسرش نداده و اينكه همسرش در موقع عقد شاغل نبوده و بعنوان يك زن خانه دار با او ازدواج كرده و اشتغال همسرش مغاير شئون خود ميداند وارد تشخيص و به استناد ماده 358 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 79 ضمن نقض دادنامه بدوي حكم به منع اشتغال خانم ………………. صادر و اعلام مينمايد راي قطعي است .

رئيس شعبه ………………. دادگاه تجديد نظر استان تهران – ……………….مستشار دادگاه – ……………….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *