نمونه قرارداد راننده

در ذیل نمونه ای از قراردادهای با موضوع انجام امور رانندگی آورده شده است.

نمونه قراردادهای کاری

به نام خدا

              قرارداد خدمات رانندگی       تاریخ

قرارداد زیر فی ما بین شرکت                              به شماره ثبت                       با مدیریت عاملی                            که از این پس کارفرما نامیده می شودبه نشانی محل شرکت                                                     تلفن                        از یک سو وآقای                           فرزند                      به شناسنامه شماره                           اقامتگاه                                                           تلفنهای                               دارای گواهینامه شماره                              که از این پس راننده نامیده می شود و به شرح ذیل منعقد می شود.

موضوع قرارداد: عبارت است از انجام امور رانندگی وسایر خدمات ارجاعی از سوی کارفرما

مدت قرارداد: از تاریخ تنظیم این قرارداد                     لغایت                       بمدت             تمام شمسی می باشد که در صورت توافق و رضایت طرفین  ورضایت کامل کارفرما و رعایت مقررات مربوطه از سوی راننده قابل تمدید است.

مبلغ حق الزحمه:عبارت است از                            ریال معادل                         تومان که در پایان هر ماه پس از کسر کسورات قانونی (بیمه مالیات و…)که شامل تمامی حقوق قانونی چون عیدی بن مسکن اولاد و…است قابل پرداخت می باشد.

شروط ضمن قرارداد:

۱-کارفرما متعهد به در اختیار گذاردن وسیله نقلیه آماده به کاربه راننده می باشد.

۲-کلیه هزینه های عادی خودرو (بنزین،کارواش،روغن و…)را که مطابق با فاکتورومعمول هستند طبق دستورات صادره به راننده پرداخت نماید.

۳-نسبت به پرداخت حقوق و مزایای قانونی مطابق توافق بعمل آمده این قرارداد در موعد مقرر اقدام نمایند.

۴-کلیه امکانات لوازم وتجهیزات کاری و هزینه های معمول تعمیرگاهی را مطابق با فاکتورهای مستند در اختیار راننده قراردهد

تعهدات راننده:

راننده متعهد است که جهت تعیین مسیر کارکرد در محل شرکت حضور هم رسانده تا با هماهنگی نسبت به وظایف محوله اقدام نماید ونسبت به بارگیری وتخلیه اقدام نماید.در ضمن کالا هها و اسناد تحویلی به وی امانت بوده و در صورت بروز خسارت و آسیب مسئول می باشد.

۲-راننده مکلف است تا کلیه امور و تکالیف محوله را با ذکر کارکرد و ساعات صرف شده به در خواست شرکت گزارش

۳-راننده مکلف است و متعهد است در حفظ و نگهداری  وسیله نقلیه تحویلی کلیه مسائل ایمنی و عرفی را رعایت نماید و در غیر اینصورت چنانچه خسارت وارده به خودرو و یا بار منتسب به عدم رعایت نظامات دولتی ،بی احتیاطی،و یا بی مبالاتی از ناحیه راننده باشد از عهده کلیه خسارات و غرامات وارده به اتومبیل و بار و اشخاص ثالث وکارفرما بر آید .ودر صورت بروز هر گونه حادثه ای بدون اخذ گزارش مامورین انتظامی و یا کارشناس اقدام به جابجای و ترک خودروننماید.

۴-راننده موظف به داشتن گواهینامه رانندگی معتبر است.

۵-راننده محروم و ممنوع از رانندگی نباشد.

۶-اتومبیل در اختیار راننده به صورت امانت است.

۷-در صورت ارتکاب بزه توسط راننده با اتومبیل وعلاوه بر تحمل مجازات قانونی بایستی خسارات وارده که شامل توقیف خودرو توسط مراجع ذی صلاح است را پرداخت نماید.

شرکت کارفرما                                                                    راننده

امضاء و مهر                                                                      امضاء و اثر انگشت

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا