نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه ای از قرارداد طراحی ساختمان که بین مشاور و کارفرما منعقد گردیده است آورده می شود در این نوع قرارداد مشاور بر عهده می گیرد که در مدت زمان معینی طرحی را آماده و تحویل کارفرما داده و مبلغ قراردادی را دریافت کند.

به نام خدا

قرارداد طراحی

این قرارداد بین آقای/خانم                           فرزند                                               به شناسنامه شماره                                  کد ملی                                        متولد                          بنشانی:

 

که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود و شرکت                                                    به شماره ثبت                         بنمایندگی آقای /خانم                                                        که در این قرارداد مشاور نامیده می شود که بموجب اساسنامه اختیار امضای این قرارداد را دارد از طرف دیگر امضاء و مفاد آن برای طرفین لازم الاجرا می باشد:

 

ماده یک-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی        دستگاه ویلای مسکونی بصورت طراحی پلان و طراحی نما و محوطه بصورت تهیه نقشه ها مرتبط با جزئیات آن و دیتل های اجرای مربوطه از سوی مشاور برای کارفرما مربوط به            قطعه زمین دارای ابعاد :                بمتراژ   :                       واقع در نشانی:

 

ماده دو-شرح عملیات:

طراحی وارائه مشاوره در زمینه بهینه سازی موارد مذکور شامل:طراحی دکوراسیودن داخلی و سقف یا پارتیشن و طراحی روشنایی و خرید ملزومات و تجهیزات مورد نیازو…

توضیح:خدمات شرکت در خصوص مشاوره در زمینه بهینه سازی رایگان بوده و بسته به درخواست کارفرما و نظر مشاور مبنی بر قبول ارائه دارد.

 

 

ماده سه-مبلغ قرارداد

مبلغ کل قراردادی بر اساس توافق                          ریال تعیین می گردد و مشاور متعهد است که با توجه بمتراژ که تا         متر قابل افزایش یا کاهش خواهد بود بابت طراحی محاسبه گردیده است موضوع قرارداد را انجام و مبلغ قراردادی به این شرح از سوی کارفرما تادیه خواهد شد:

۱-مبلغ                      ریال همزمان با امضاء قرارداد نقداً/ بموجب یک فقره چک بشماره                                 صادره از بانک                            بتاریخ                          جهت شروع به کار مشاور پرداخت گردید.

در صورت عدم وصول چک صادره مشاور حق خواهد داشت تا وصول آن از شروع به اجرای موضوع قرارداد خودداری و مدت مذکور تا وصل چک بعنوان مدت قرارداد محاسبه خواهد گردید.

۲-مبلغ                      ریال در تاریخ                             /همزمان به آماده شدن پیش نقشه های طراحی شده

۳-مبلغ                      ریال در تاریخ                              /همزمان با تحویل نقشه های و طرحهای ارائه شده

 

ماده چهارم – مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ                           لغایت                          تعیین می گردد و مشاور متعهد است که در مدت اجرای قرارداد کلیه کارهای موضوع قرارداد را بنحواحسن و مطابق درخواست کارفرما بر اساس موازین فنی و میزان تخصص وهنر و سلیقه خود به انجام رسانیده و تحویل نماید.

 

ماده پنجم- تغییر شرح عملیات و سایر موارد

هرگونه تغییر در شرح عملیات و درخواست کارفرما صرفاً با تایید کتبی طرفین صورت خواهد پذیرفت.

 

ماده ششم-تعهدات مشاور:

۱-مشاور کلیه عملیات موضوع قرارداد را طبق نقشه های طراحی و مطابق درخواست اولیه اجراء نموده و بصورت طرح معماری بصورت دو بعدی و سه بعدی به کارفرما ارائه خواهد داد.

۲-مشاور عملیات موضوع قرارداد را با بهترین روش اجراء نموده و دقت کافی را مطابق موازین فنی به انجام خواهد رسانید.

۳-مشاور متعهد است چنانچه قسمتی از کار مطابق نقشه ها و مشخصات فنی نباشد اقدام لازم برای  ترمیم و اصلاح آنرا بعمل اورد.

۴-کلیه اقلام و وسایل و خدمات مربوطه لازم برای انجام موضوع قرارداد بر عهده مشاور می باشد.

۵-چنانچه کارفرما درخواست ارائه خدمات مهندسی سازه و تاسیسات را از مشاور داشته باشد مشاور در انخصوص نیز بسته بنظر خود همکاریهای لازم را بدون آنکه مسئولیتی متوجه او باشد بعمل خواهد آورد.

۶-کسورات قانونی به عهده                 می باشد.

مشاور حق خواهد داشت جهت انجام موضوع قرارداد با سایر مهندسین و مشاورین همکاری نماید.

ماده هفتم-تعهدات کارفرما:

۱-کارفرما متعهد است مبلغ قرارداد را مطابق توافقات انجامی بپردازد چنانچه مشاور با پرداخت اقساطی موافقت نماید اقساط را پرداخته و در صورت عدم پرداخت یا عدم تادیه چک تحویلی روزانه             ریال بعنوان خسارت وجه التزام به مشاور پرداخت نماید.

۲-مشاور مالکیت معنوی بر طرح ارائه شده دارد وکارفرما متعهد است از طرح ونقشه مذکور صرفاً در ملک موضوع این قراردا استفاده نموده و از در اختیار قراردادن و بکارگیری در مکان دیگر خودداری نماید.

۳-کارفرما می پذیرد که طرح نهائی مطابق این قرارداد با تسویه حساب کامل به وی ارائه خواهد شد .

۴-اصل و کپی مدارک مالکیت کارفرما شامل سند و…جهت رویت و درج در سوابق مشاور به مشاور تا قبل از خاتمه کار تحویل خواهد گردید.

۵-کارفرما  با اعلام قبلی و ذکر دلیل فسخ تا دو روز بعد از تاریخ قراردادحق فسخ این قرارداد را با ارسال اظهارنامه قانونی دارد در اینصورت مبالغ پرداختی از سوی کارفرما با کسر                   ریال بعنوان خسارت از سوی مشاور عودت داده خواهد شد.

مقتضی است با گذشت موعد ذکر شده قرارداد قطعی تلقی شده و در صورت اعلام تقاضای فسخ مشاور حق دارد با موافقت خود را با دریافت مبلغ پیش پرداخت بعنوان خسارت اعلام دارد در صورتی که درخواست فسخ در زمانی اعلام شود که مشاور عمده کار موضوع قرارداد را به انجام رسانیده باشد مشاور حق خواهد داشت با اعلام مبلغی مطابق میزان کار انجام شده به نشبت مبلغ قرارداد و کار صورت پذیرفته موافقت خود را اعلام دارد در اینصورت در صورت عدم کفایت مبلغ پیش پرداخت کارفرما مکلف است مبلغ مذکور را قبل از اعلام فسخ پرداخته یا از درخواست فسخ خود انصراف اعلام نماید.

۶- کارفرما اظهار داشت در خصوص انجام موضوع قرارداد با هیچ شخص حقیقی وحقوقی تاکنون قرارداد مشابه امضاء ننموده و مشاور حق انجام موضوع قرارداد را خواهد داشت و در غیر انصورت مبلغ قراردادی به مشاور پرداخت خواهد شد.

۷-انجام و رعایت کلیه دستورالعملهای ایمنی جهت انجام طرحهای ارائه شده با کارفرما خواهد بود.

 

ماده هشتم-حل اختلاف

در صورتیکه اختلافی فی مابین کارفرما و مشاور پیش اید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد باشد  یا موارد مرتبط با تعهدات کارفرما در خصوص پرداخت وجوه یا پرداخت وجه چکهای صادره چنانچه طرفین نتوانند اختلاف را بطریق مذاکره وتوافق حل نمایند ازطریق مراجعه به مراجع قضائی حل و فصل خواهد شد.

مقتضی است اختلافات واقع ارتباطی به تعهدات طرفین نداشته و کارفرما و مشاور مکلف است تعهدات خود را بموجب قرارداد اجراء نمایند.

 

ماده نه-نشانی طرفین:

آدرس و اقامتگاه قراردادی کارفرما:

آدرس و اقامتگاه قراردادی مشاور:

ماده ده-تاریخ تنظیم و نسخ قرارداد

این قرارداد مشتمل بر         ماده   در دو نسخه که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می باشد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تهیه وتنظیم گردیدو امضاء آن بمنزله پذیرش کلیه مفاد برای طرفین قرارداد تلقی می گردد.

دفتر وکالت

محل امضاءکارفرما                                 محل امضاء و مهرمشاور

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *