نمونه قرارداد همکاری

نمونه قرارداد همکاری

توافقنامه و قرارداد همکاری

این قرارداد بر اساس ماده 10قانون مدنی فی مابین طرفین تنظیم وامضاءو رعایت آن برای ایشان لازم و تعهدآور خواهد بود.

ماده اول-طرفین قرارداد

طرف اول-آقای/خانم                                         فرزند                                  کد ملی                                       شماره شناسنامه                                بنشانی:

طرف دوم-آقای/خانم                                        فرزند                                    کد ملی                                        شماره شناسنامه

بنشانی:

نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی است ودر صورت تغییر باید کتبا به اطلاع طرفین برسد

 

.

 

ماده دوم-موضوع قرارداد وشرح عملیات

موضوع همکاری عبارت است از تامین و پرداخت مبالغ نقدی به شرح زیر از سوی طرفین قرارداد ظرف مدت                     از تاریخ شروع همکاری و اجاره  مکان مناسب  راه اندازی و گشایش رستوران سنتی با توافق یکدیگر بموجب متمم به این قرارداد الحاق می گردد با نام              در محدوده                   بنام طرف دوم         از ظرف                    ماه از تاریخ تامین سرمایه نقدی وخریداری و تامین ابراز واثاثیه مورد نیاز با توافق طرفین وبموجب صورتجلسه ای پیوست این قراردادوراه اندازی آن ظرف مهلت            از تاریخ اجاره محل و اداره محل مذکور توسط طرف دوم من جمله: استخدام آشپز وکارگر و پرداخت مالیات و عوارض وهزینه های لازمه من جمله خریداری موا دغذائی مورد نیاز و انجام تبلیغات موثر و قیمت گذاری متناسب با قیمتهای معموله هماهنگ شده با تعزیرات و اجرا ورعایت دستورالعملهای اماکن و مقررات بهداشتی و  اخذ مجوزات مربوطه و…ومحاسبه عملکرد کاری بر اساس فاکتورهای مربوطه و بر آورد سود وزیان در پایان هر ماه وتامین اندوخته مالی وتقسیم آن ودر خاتمه همکاری پرداخت بدهی و ضررهای حاصله و تقسیم اموال و آورده آن و تصفیه همکاری

 

تبصره-شرح وتغییر ویا افزایش موضوع وشرح عملیات آن در صورت لزوم با امضاء طرفین بموجب متمم الحاقی خواهد بود.

 

 

ماده سوم-مدت قرارداد و اجرای آن

شروع همکاری از تاریخ                          الی تاریخ         می باشد در صورت تمایل طرفین برای ادامه همکاری یک ماه قبل از اتمام مدت بر اساس متمم یا قرارداد جداگانه ای زمان الحاقی محاسبه و به توافق خواهد رسید لکن با پایان مدت قراردادی  و عدم توافق در تمدید قرارداد خاتمه یافته تلقی و تصفیه همکاری صورت خواهد پذیرفت.

 

 

 

 

ماده چهارم-شرایط و حدود اختیارات

1-تعهدات طرف اول

الف-تامین مبلغ     ریال از تاریخ شروع همکاری بر اساس رسید پرداخت وجه به حساب شماره

ب-معاضدت وکمک در بهبود کارای و تامین مبالغ نقدی مورد نیاز بر اساس توافق طرفین

ج-برخورداری واخذ مجوزات حضور در ایران و فعالیت در ایران بنحوی که از همکاری مذکور هیچگونه خسارات وجریمه ای متوجه طرف دوم نگردد که در اینصورت پرداخت کلیه آن بر عهده طرف اول خواهد بود .

د-پرداخت مالیات وعوارض متعلقه بنحوی که در طول همکاری یا خاتمه آن مشمول هیچگونه عوارض و هزینه های پرداخت نشده ای نگردد از انجائیکه اجاره مکان مورد نیاز بنام طرف دوم صورت خواهد پذیرفت بالتبع هزینه اجاره ماهیانه بعنوان هزینه محاسبه ومالیات وعوارض وجرائم متعلقه کلا از سوی طسرف دوم پرداخت می شود لکن بعنوان هزینه جاری از طرفین کسر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

2-تعهدات طرف دوم

الف-عمل به تعهدات مندرج در موضوع قرارداد همکاری از تهیه مکان وراه اندازی رستوران سنتی واداره جامع آن

ب-واریز مبالغ و درآمدهای حاصله در حساب و پرداخت هزینه های وتامین حساب های لازمه جهت قابلیت محاسبه سود وزیان

 

 

 

 

 

3-نحوه ادامه و اداره همکاری و تقسیم سود وزیان

الف-اداره مکان مذکور با طرف دوم می باشد.

ب-طرف ا ول حق نظارت بر عملکرد طرف دوم را داشته ونظریات خود را در بهبود عملکرد کاری ابراز خواهد داشت.

ج-هزینه های مورد نیاز رستوران جهت تامین هزینه های لازمه قبل از تقسیم وبرداشت سود تامین خواهد شد.

د-طرف دوم سعی واهتمام کامل در انجام تبلیغات موثر خواهد نمود وسعی خواهد نمود هزینه های جاری را به حداقل برساند.

ه-تقسیم سود بر اساس عملکرد ماهیانه پرداخت خواهد شد و تشخیص در آمد بر اساس میزان فروش وخرید محصولات قابل محاسبه وعندللزوم از طریق کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

و-در مواردی که نباز به افزایش سرمایه باشد بموجب متممی با توافق طرفین به این قرارداد الحاق خواهد شد.

ز-طرف دوم می بایست هزینه های انجامی را بنحوی انجام دهد که بر فض با تهیه فاکتور ودریافت رسید که براحتی قابل نمایشو محاسبه با طرفین باشد بنحوی که هیچ تردیدی در اینخصوص بوجود نیاید

ک-در طول همکاری هر یک از طرفین که تمایل به واگذاری داشته باشد باید ابتدا به طرفین انتقال دهد و الا حق واگذاری به غیر را بدون موافقت سایر شرکا نخواهد داشت.

گ-اسناد مربوطه به اداره رستوران بنحوی مقتضی نگهداری خواهد شد.

 

 

4-استخدام و بکارگیری افراد

الف-استخدام هر فردی باید بر اساس رعایت مقررات قانونی بوده وبا تنظیم قرارداد کاری بعمل آید.

ب-مقررات بیمه ای بالخص بیمه کارگران ومستخدمین در اولویت قرارگرفته و رعایت می گردد.

ج-

 

 

 

 

5-فسخ قرارداد و خاتمه زمانی آن و تقسیم اموال

الف-بعد از خاتمه قرارداد بلافاصله از تمامی اموال صورتبرداری شده و قیمت آن محاسبه و جهت جلوگیری از زیان اجاره بها به مکانی امن با اطلاع طرفین منتقل وسریعا با قیمت کارشناسی تقسیم یا به فروش می رسد.

ب-در صورتی که هر یک از طریفین به تعهدات خود عمل نکنند در مورد تامی سرمایه نقدی هرگاه 4/3سرمایه را تایم ننمایند یا بعد از گذشت مواعد مقرر در موضوع قرارداد یک هفته بگذرد و همچنان تعهدات انجام نشده باشد و یا درمواردی که رستوران سه ماه زیان دهدیا حساب آن دو ماه مکتوم ماند هر یک از طرفین حق فسخ ان وطلب آورده را خواهد داشت در اینصورت سهم وی از سرمایه نقدی و سود حاصله  با کسر زیان ناشی از اجاره مکان کمیسیون های پرداختی و کلیه هزینه های انجام شده وزیان نناشی از خرید اجناس و سایر زیانها بلافاصله و از سرمایه غیر نقدی با محاسبه کارشناس رسمی هر یک از طرفین خواهد داشت سهم وی را پرداخته یا اموال و اشیاء بفروش رسیده وسهم وی از حاصل فروش پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

ماده چهارم-  تاریخ تنظیم و نسخ قرارداد واعتبار آن

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول                                                                              محل امضاء طرف دوم

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *