نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

اختلافات ساختمانی که بر اثر سپردن عملیات ساختمانی بصورت بازسازی و انجام تعمیرات ملک یا ساختمان صورت می گیرد یا بصورت ساخت و ساز بسیار حساس است چرا که شامل تهیه و حمل مواد ومصالح ساختمانی و استخدام کارگر و انجام عملیات ساختمانی مطابق موازین فنی و…است که گستردگی انجام ان در کنار بودجه محدود صاحب کار لزوم دقت را در اینموارد می طلبد نمونه ای از این نوع قراردادها که می تواند مورد استفاده قرار گیرد در ذیل اورده شده است توجه بنماید با لحاظ پیچیدگی عملیات ساختمانی یا وسعت آن باید شروطی تکمیلی به این نوع قراردادها الحاق شود.

به نام خدا

قرارداد پیمانکاری

ماده ۱-طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین طرف اول بعنوان کارفرما و طرف دوم بعنوان پیمانکار به شرح آتی منعقد و شروط ان فی مابین طرفین لازم الاتباع می باشد :

طرف اول-آقای/خانم                       فرزند              به شناسنامه شماره                         کدملی                                               بنشانی

طرف دوم-آقای/خانم/شرکت                         فرزند             به شناسنامه شماره /به شماره ثبت                         کدملی                                              بنشانی

نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین می باشد.

 

ماده ۲-موضوع قرارداد

موضوع قرارداد و شرح ان عبارتند از انجام تعمیرات/بازسازی بمنظور اصلاح وبهینه سازی /انجام عملیات ساختمانی شامل                              واقع شده در:

که پروانه ساختمانی/مجوز انجام عملیات ساختمانی از سوی کارفرما اخذ گردیده و در اختیار پیمانکار قرار می گیرد

که شرح عمیات ساختمانی عبارتند از:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

تا از سوی پیمانکار بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و مورد توافق در این قرارداد به انجام رسانیده شود.

تبصره – هر گونه تغییر یا اضافه نمودن عملیات موضوع قرارداد یا مبالغ مورد توافق یا شروط مربوطه صرفاٌ با تنظیم الحاقیه و متتم به این قرارداد با امضاء کتبی طرفین امکان پذیرخواهد بود.

 

ماده ۳-مبلغ کل قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد عبارتند از                                    که مقرر گردید به این شرح تادیه شود:

الف-مبلغ         ریال به عنوان پیش پرداخت که از سوی کارفرما بصورت چک یا نقداٌ تادیه می گردد و سایر مبالغ قرارداد در تاریخ های الف-   ب-   ج-/بر اساس میزان پیشرفت کار در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.

 

ب-کارفرما می تواند در هر مرحله ای بر کار پیمانکار نظارت داشته باشد در اینصورت پیمانکار نباید ممانعتی برای نامبرده ایجاد نماید.

ج-در صورت تاخیر پیمانکار در اجرای قرارداد به ازاء هر روز تاخیر مبلغ       ریال از مطابلات پیمانکار کسر خواهد نمود.

د-تهیه وخریداری مواد و مصالح مصرفی بعهده پیمانکار خواهد بود که باید بر اساس شرح توافق شده بعمل آید.

ه-پیمانکار حق واگذاری را بهیچ شخصی به هیچ عنوانی نخواهد داشت.

 

ماده۴-مدت قرارداد

مدت این قرارداد عبارتند ازشروع عملیات ساختمانی از تاریخ       الی تاریخ        می باشدکه باید تا این تاریخ خاتمه یافته و آنرا تحویل دهند.

در صورتی که پیمانکار نتواند به تعهدات خود عمل نماید کارفرما حق خواهد داشت با اخذ تامین دلیل بعد از مدت مذکور راساٌ‌اقدام به ادامه عملیات نماید در اینصورت نیازی به تواق مجدد فی مابین برای تحویل موضوع قرارداد نبوده و وی حق تصرف را خواهد داشت در اینصورت پرداخت خسارت روزانه موضوع ماده ۳ از تاریخ مذکور منتفی خواهد شد و پیمانکاربرای رفع کلیه موانع قانونی به کارفرما در اینخصوص وکالت تفویض نموده تا برای تحویل و تصرف وی ممانعت و مانعی ایجاد نگرددو حق عزل و ضم امین را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب و ساقط نمود.

 

ماده۵-تعهدات پیمانکار

۱-پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع این قرارداد را مطابق توافقات بعمل امده به انجام رساند و مطابق موازین فنی بعمل آورده تا مورد قبول کارفرما قرار گیرد /عملیات ساختمانی را تحت نظر مهندس ناظر بعمل آورد.

من جمله در هنگام گودبرداری شمع کوبی و حایل سازی مروبطه را مطابق دستور مهندس ناظر به عمل اورد .

 

۲-رعایت کلیه مقررات ایمنی و مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ایمنی و حفاظتی مربوطه و مقررات مرتبط با شهرداری با پیمانکار می باشد وی متعهد است با هماهنگی با کارفرما قبل از اقدام به نماینده بیمه گذار معتبر منحصراٌ بیمه           مراجعه نموده و با هماهنگی کامل با بیمه مذکور کلیه کارگران وعمیات انجامی را بیمه نماید.

در اختیار قراردادن کلیه ابزار رعایت شرایط ایمنی کار با پیمانکار خواهد بود و مقرر گردید وی متعهد است از کارگران ماهر در این راستا استفاده نماید.

۳-پیمانکار متعهد است کار موضوع قرارداد را با رعایت کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوطه بعمل اورده و چنانچه قسمتی را خارج از ضوابط و توافقات به انجام رساند مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید در صورت عدم موافقت کارفرما کارفما حق خواهد داشت با اخذ خسارت مربوطه خود انها را به انجام رسانیده یا پیمانکار را موظف به تصحیح نماید در اینصورت خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت استفاده از موضوع قرارداد با پیمانکار متخلف می باشد.

۴-پیمانکار موظف است چنانچه خسارتی را بدلیل بی توجهی یا تخلف از وظایف به موضوع قرارداد یا تاسیسات ساختمانی یا بنا یا مواد و مصالح مصرفی بنماید ملزم به جبران است .

۵-پیمانکار موظف است بعد از تحویل موضوع قرارداد که میزان ان     ماه تعیین می گردد موضوع قرارداد ایراد و اشکال ایجاد گردد پیمانکار در صورتی که آن مرتبط با نحوه اجرای تعهدات وی باشد به هزینه خود رفع عیب نماید .

 

ماده ۶-حل اختلافات

چنانچه به هر دلیلی اختلافی فی مابین کارفرما وپیمانکار در اجرای عملیات موضوع قرارداد ونحوه اجرا یا تعبیر یا تفسیر ان اختلافاتی پیش آید ابتدا سعی در حل اختلاف و در غیر اینصورت مراجع قضاپی صالح به رسیدگی به اختلاف طرفین خواهند بود در اینصورت رافع هیچ یک از اقدامات مربوطه نخواهد بود طرفین مکلف هستند تا حل نهای اختلاف تعهدات خودر= را در زمانبدهیهای بعمل امده به انجام رسانند.

 

این قرارداد در     نسخه واحد در تاریخ         به امضا‌ء رسیده و نسخ واحد امن از اعتبار کامل بر خوردار است .

سایر توضیحات:

 

 

 

 

محل امضاء پیمانکار                           محل امضاء کارفرما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *