وکالتنامه طلاق

در مواردی که زوجه تصمیم قطعی برای جدائی از همسر خود گرفته است و یا زن می خواهد از شوهر خود که مثلاً معتاد است وکالتنامه ای داشته باشد تا هنگامی که خواست بتواند به دادگاه مراجعه وخود را مطلقه سازد معمولاً به یکی از محاضر اسناد رسمی مراجعه ودفتر خانه اسناد رسمی وکالتنامه ای را برای ایشان تنظیم می نماید.

نکته بسیار مهم در اینموراد این است که چون زوجین توافقات خود را منعقد ساخته اند چنانچه وکالتنامه دارای نقص باشد حاضر ساختن  طرف ممتنع بسیار دشوار ودر مواردی نامقدور است متن یکی از وکالتنامه های که از کاملترین متون برای تنظیم وکالتنامه طلاق از سوی زوجین است آورده می شود:

مشاوره حقوقی

  • متن وکالتنامه برای طلاق زوجه از زوج

وکالتنامه

موکل:آقای…………………فرزند  دارای شناسنامه    صادره از   متولد    بشماره ملی    به نشانی:

وکیل:خانم    فرزند   دارای شناسنامه   صادره از  متولد   بشماره ملی   به نشانی:

مورد وکالت: مطلقه نمودن خانم  از زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن ورجعی؛خلع یا مبارات با هر شرط وقرار وبه هر طریق اعم از اخذ مهریه ونفقه واجرت المثل وغیره وبا قبول بذل نفقه ویا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه وهر شرط ضمن العقد وبا حق اتوافق واعلام برخورداری از حضانت فرزند/فرزندان مشترک و عندللزوم مراجعه به دادگاهها ومحاکم صالحه واعلام توافقات وتقدیم وامضاء و ثبت دادخواست و درخواست وانتخاب داورومعرفی ایشان وقبول یا رد داور وشرکت درجلسات داوری وامضاء صورتجلسات مذکور وهمچنین شرکت درجلسات دادگاه وامضاء ذیل صورتجلسات مربوطه واعلام به شرح مذکورواحکم صادره وتمکین از آنها واسقاط حق اعتراض وتجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی واعاده دادرسی بمنظور قطعیت یافتن دادنامه و درخواست هر نوع گواهی از دادگاه یا دفتر دادگاه بمنظور اجرای دادنامه جهت ثبت واقع طلاق در دفتر رسمی طلاق و تنظیم وامضاء سند طلاق (طلاقنامه)و با حق انتخاب وکیل دادگستری ومشاور حقوقی وعقد قراردادبا وکلای مذکور وعزل ونصب مجدد وکلا و همچنین با حق اعتراض به آراء صادره واخواهی؛تجدیدنظر؛فرجام خواهی ؛اعاده دادرسی؛صلح و سازش؛ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل؛ارجاع امر به داوری وتعیین داور؛توکیل بدون استثناء به غیر؛تعیین مصدق وکارشناس؛دعوای خسارت؛استرداد دادخواست یا دعوا؛جلب شخص ثالث؛دفاع از دعوای ثالث؛ورود شخص ثالث ودفاع از دعوای ورود ثالث ؛دعوای متقابل و  دفاع در قبال آن؛رد ادعای اعسار؛قبول یا رد سوگند؛درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و موضوع لازم الاجرا و وجوه ایداعی بنام موکل ؛ایراد؛جرح؛درخواست  و اجرای قرارهای تامین دلیل؛تامین خواسته؛معاینه محل؛تحقیق محلی و با حق مراجعه به دادسراها؛دادگاهها؛دیوانعال کشور؛اجرای احکام ومراجع نیروهای انتظامی وتحویل دادن جهیزیه و با حق مراجعه به هریک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و به ثبت رساندن طلاق و وکالت در اجرای صیغه شرعی وقانونی طلاق وامضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک ودادخواست واسناد وثبت دفتر واخذ یا تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا کپی و یا رونوشت وبطور کلی انجام کلیه امور کاری واداری وانتظامی ودادگاهی موکل مذکور در خصوص موارد فوق الذکر بطوریکه دیگر نیازی به اذن وحضور مجدد موکل نبوده ونباشدوانجام کلیه تشریفات مربوطه به وکالت.

حدود اختیارات:بطور کلی وکیل مرقوم در انجام وکالت با حق توکیل به غیر دارای اختیارات تامه ومطلقه بوده وهر گونه تعهد اقدام وامضاء وکیل بمنزله تعهد واقدام وامضاء موکل بوده نانفذ ومعتبر می باشد.

موکل ضمن عقد خارج لازم حق ضم امین و عزل وکیل را تا انجام کامل مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود .مفاد این ورقه فقط در نفس وکالت موثر است .

حق الثبت بمبلغ…………ریال وحق التحریر و بهای اوراق بمبلغ………ریال از طریق سامانه الکترونیکی وجوه بانک ملی واریز شد و قبض حق التحریر شماره…………صادر و تسلیم گردید.شماره اوراق این سند…………..و………….سری……می باشد.

بتاریخ……………………محل امضاء

تذکرات:

  • شوهر در تنظیم وکالتنامه باید به اختیاراتی که بموجب شروط ضمن وکالتنامه به زوجه می دهد دقت کند:

مهمترین این شروط شروط مربوط به حضانت فرزندان مشترک وحقوق مالی بالخص مهریه واجرت المثل ایام زناشوئی ونفقه است که خانمی که از سوی همسر خود وکیل در طلاق گریده با چه شرایطی در خصوص حقوق مالی مذکور بتواند اعمال وکالت در طلاق کند چرا که چنانچه مثلا قیدشده باشد …اعم از اخذ مهریه و نفقه واجرت المثل وغیره …و با قبول بذل نفقه و عین مهریه و یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و…زن حق دارد با بخشیدن یک سکه خود را مطلقه و ما بقی مهریه خود را بعد از طلاق وصول کند وهمچنین در مورد سایر حقوق مالی وحضانت اطفال…(توضیح:برای اطلاع از محاسن ومعایب این قبیل وکالتنامه ها از حیث بقاء واعتبار و هم از حیث شروط تنظیمی به مقررات مربوطه به وکالت وطلاق مراجعه نمائید.)

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا