دعوی اجازه خروج طفل از کشور از سوی مادر

دفتر وکالت :

به مادر طفل اجازه می دهد با توجه به حکم حضانت طفل هر نحو که مصلحت بداند و با رعایت مقررات اداره گذرنامه در خصوص سفر به خارج از کشور فرزند خود اقدام نماید.حضانت وملاقات اطفال

به تاریخ: …………………

شماره دادنامه: …………………

 کلاسه پرونده: …………………

مرجع رسیدگی شعبه …………………دادگاه تجدید نظر استان …………………

تجدید نظر خواه: …………………

تجدید نظر خوانده: …………………

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره …………………مورخ …………………صادره از شعبه …………………دادگاه عمومی …………………

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم …………………نسبت به دادنامه شماره …………………مورخ …………………صادره از شعبه …………………دادگاه خانواده …………………که به رد دادخواست اجازه خروج از کشور فرزند خود به نام ………………… به علت مجهول المکان بودن پدر اشعار دارد با توجه به اینکه در طلاقنامه حضانت طفل به تجدید نظرخواه (مادرش) سپرده شده و نامبرده که مطلقه و آزاد می باشد قصد سفر به خارج از کشور دارد و کسی دلسوزتر از مادر برای نگهداری طفل وجود ندارد و دسترسی به پدر و جد پدری هم نیست لذا تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته به مادر طفل اجازه می دهد با توجه به حکم حضانت طفل هر نحو که مصلحت بداند و با رعایت مقررات اداره گذرنامه در خصوص سفر به خارج از کشور فرزند خود اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه …………………دادگاه تجدید نظر استان …………………مستشار دادگاه…………………

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 394

ارسال یک دیدگاه

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد .

بازگشت به بالا