طلاق توافقی

پرسش و پاسخ حقوقی خانواده

پرسش و پاسخ حقوقی خانواده

اینجانب در حدود …………ماه قبل از خانم…………….خواستگاری نموده ام ونامزد شده ایم در طول نامزدی اینجانب ………………..را بعنوان هدیه تقدیم وی نموده ام متاسفانه به علت……………..نامزدی را بر هم زده ایم ولیکن علیرغم  ارسال اظهارنامه شماره………………حاضر به استرداد هدایای مذکور نمی باشند؟   پاسخ:   دادخواست به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد […]

طلاق توافقی و شرایط آن

طلاق توافقی و شرایط آن

شرایط طلاق گرفتن توافقی برای زوجینی است که عقد ازدواج دایم نموده باشند . طلاق توافقی بمعنی طلاقی که با وقوع سازش و توافق بین زن ومرد که خواهان وقوع طلاق هستند واقع می شود دارای شرایطی است: اول-توافق زوجین برای طلاق و باقی ماندن بر توافق تا زمان ثبت رسمی آن همانگونه که از […]

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

زن ومردی که ازدواج دایم نموده اند چنانچه به هر دلیلی برای جدایی از یکدیگر توافق می نمایند و قصد مراجعه به دادگاه برای طلاق توافقی را دارند دادخواست طلاق توافقی را تقدیم دادگاه خانواده می نمایند. طلاق های توافقی با توجه به تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در غالب مناطقی که این دفاتر تشکیل […]

وکالتنامه طلاق توافقی

وکالتنامه طلاق توافقی

چنانچه زوجین برای طلاق در مورد حقوق و مسائل مالی و غیر مالی خود به توافق رسیده اند یا در مواردی که زن از همسر خود بنا بر شرایط زندگی خود مانند مواردی که شوهر معتاد است و زن فرصتی برای ترک به او داده است می خواهد وکالت نامه ای از او داشته باشد […]

12