شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای دعاوی شرکت ها

راهنمای دعاوی شرکت ها

۱-اینجانب………………..یکی از سهامداران شرکت سهامی…………… سهامی عام یا خاص می باشم شرکت مذکورحداقل سرمایه شرکت سهامی (عام که باید پنج میلیون ریال وخاص باید یک میلیون ریال)باشد را تامین ننموده است ودرحال حاضر مدت یکسال است که سرمایه شرکت کمتر از مبلغ مذکور است وشرکت اقدام به افزایش سرمایه نمی نماید؟   پاسخ:   دادخواست […]