مجموعه قوانین و مقررات

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی و آیین نامه های اجرائی آن دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده   باب اول – در کلیات   ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف […]

قانون صدور چک

قانون صدور چک

قانون صدور چک با تمامی اصلاحیه ها والحاقات بعدی   ماده ۱ – (الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲)انواع چک عبارت است از: ۱ – چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲ – چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده […]

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب […]

قانون نحوه اجرای احکام مدنی

قانون نحوه اجرای احکام مدنی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به […]