مجموعه قوانین و مقررات

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (کلیات ، حدود ، قصاص و دیات) کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف   ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات […]

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۲۱/۱/۱۳۷۹   کتاب اول – در امور مدنی کلیات   ماده ۱ – آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان […]

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی (مصوب۱/۸/۱۳۵۶) فصل اول – قواعد عمومی مبحث اول – مقدمات اجرا ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.   ماده ۲ – احکام […]

قانون روابط موجر و مستاجر و آیین نامه اجرائی آن

قانون روابط موجر و مستاجر و آیین نامه اجرائی آن

قانون روابط موجر ومستاجر ۱۳۷۶ وآیین نامه اجرائی آن قانون روابط موجر و مستاجر بعنوان قانون حاکم بر اجاره مغازه یا قانون اجاره منزل مسکونی یا خانه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره و شورط آن و نحوه تخلیه حاکم است این قانون آخرین قانون تصویب شده در اینخصوص می باشد. قانون روابط موجر ومستاجر ۱۳۷۶ […]