اثبات زوجیت

اثبات زوجیت در دادگاه

اثبات زوجیت در دادگاه

بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج دایم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به […]