مطالب مربوط به دعاوی و اختلافات حقوقی

نمونه اساسنامه آپارتمان نشینی

نمونه اساسنامه آپارتمان نشینی

مجتمع های مسکونی یا تجاری برای اداره خود نیاز به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیر ساختمان وتنظیم اساسنامه یا همان قراردادی دارند که مبین حدود و ارکان اداره کننده ان مجتمع است نمونه ای از این قبیل اساسنامه ها را برای مطالعه در ذیل آورده می شود: اساسنامه مجتمع ………………….. فصل اول ـ کلیات‌ […]

تامین دلیل در شورای حل اختلاف

تامین دلیل در شورای حل اختلاف

تامین دلیل چیست؟ درخواست تامین دلیل چگونه صورت می گیرد و از کدام مرجع قضایی برای تامین دلیل درخواست می شود؟ تامین دلیل چیست؟ دلیل یا همان دلایل اثبات دعوا یعنی هر اموری که قانون در دادگاه آنرا بعنوان مدرک ومستند اثبات وقوع یا عدم وقوع امری حقوقی یا اثبات ذی حق بودن مدعی  یا […]