مطالب مربوط به موسسات و شرکتهای تجاری

شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه ؟

شرکت با مسئولیت محدود یعنی چه ؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای امور تجاری تاسیس و مسئولیت در قبال قروض و تعهدات شرکت هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه وی در شرکت است سهام ایشان بنام سهم الشرکه نامیده می شود و آنرا شرکا جهت سهولت به تناسبی بین خود تقسیم می نمایند و می تواند نقدی (که […]