مطالب مرتبط با مسائل و شکایات کیفری

مشاوره کلاهبرداری

مشاوره کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرائم محصول اجرای فکر تصاحب مال غیر است که مجرم با اندیشه خود شگرد را می اندیشد و آنرا عملی می سازد قانونگذار برای شناسایی شگردها گاها مجبور به جرم دانستن برخی از صور خاص برای این جرم است لذا بررسی نمونه آراأ در رابطه این  جرم برای شناخت ارکان آن بسیار […]