نمونه قراردادهای کاربردی

نمونه اساسنامه آپارتمان نشینی

نمونه اساسنامه آپارتمان نشینی

مجتمع های مسکونی یا تجاری برای اداره خود نیاز به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیر ساختمان وتنظیم اساسنامه یا همان قراردادی دارند که مبین حدود و ارکان اداره کننده ان مجتمع است نمونه ای از این قبیل اساسنامه ها را برای مطالعه در ذیل آورده می شود: اساسنامه مجتمع ………………….. فصل اول ـ کلیات‌ […]

قرارداد سفارش کالا

قرارداد سفارش کالا

نمونه ای از قرارداد سفارش و خرید و فروش کالا در ذیل جهت مطالعه درج می گردد: به نام خدا قرارداد سفارش کالا در تاریخ                    این قرارداد بر اساس ماده10قانون مدنی فی مابین طرفین منعقد می گردد و شرایط وضوابط آن فی مابین طرفین لازم الاتباع است:   ماده یک-طرفین قرارداد 1-فروشنده:آقای……………….به شناسنامه شماره…………… متولد […]

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

هر قراردادی بر اساس شرایط طرفین وموضوع آن تنظیم می گردد و هیچ توصیه ای جهت استفاده از آنها در موارد مشابه نمی شود لاکن بمنظور آشنایی با نمونه ای از این نوع قراردادهای که بین مالک وپیمانکار جهت احداث بنا یا ساختمان تنظیم می گردد نمونه ای که اخیراً تنظیم شده است جهت مطالعه […]

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

نمونه ای از قراردادهای همکاری بین دو نفر را در ذیل جهت مطالعه آورده شده است : به نام خدا                          قرارداد همکاری فرهنگی وهنری     شماره قرارداد:                                                                                              تاریخ تنظیم: این قرارداد فی مابین شرکت……………………به شماره ثبت………………به نمایندگی آقای…………………بنشانی:…………………………………………………………………………………………………که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود و آقای/خانم……………………………….فرزند………دارای شناسنامه شماره………………..کارت ملی…………………..بنشانی …………………………………………………که من بعد […]