نمونه قراردادهای کاربردی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

از جمله قراردادهای که دو شریک می توانند برای همکاری و انعقاد قرارداد کاری با یکدیگر منعقد نمایند قرارداد مشارکت مدنی است در ذیل نمونه ای از این نوع قراردادها آورده شده است. به نام خدا                                                                قرارداد مشارکت کاری                          شماره:                     تاریخ: این قرارداد فی مابین آقای /خانم                                     فرزند                 صادره از                 متولد             به شماره ملی                                                   ساکن:                                                                                                            که در […]