قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب […]

قانون نحوه اجرای احکام مدنی

قانون نحوه اجرای احکام مدنی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به […]

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ ۱/۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی (کلیات ، حدود ، قصاص و دیات) کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی فصل اول ـ تعاریف   ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات […]

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۲۱/۱/۱۳۷۹   کتاب اول – در امور مدنی کلیات   ماده ۱ – آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان […]