اساسنامه پاساژ

نمونه اساسنامه آپارتمان نشینی

نمونه اساسنامه آپارتمان نشینی

مجتمع های مسکونی یا تجاری برای اداره خود نیاز به تشکیل مجمع عمومی و انتخاب مدیر ساختمان وتنظیم اساسنامه یا همان قراردادی دارند که مبین حدود و ارکان اداره کننده ان مجتمع است نمونه ای از این قبیل اساسنامه ها را برای مطالعه در ذیل آورده می شود: اساسنامه مجتمع ………………….. فصل اول ـ کلیات‌ […]