قانون اجرای حکم

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی (مصوب۱/۸/۱۳۵۶) فصل اول – قواعد عمومی مبحث اول – مقدمات اجرا ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.   ماده ۲ – احکام […]