قانون اعسار از پرداخت محکوم به

قانون نحوه اجرای احکام مدنی

قانون نحوه اجرای احکام مدنی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال أخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به […]