قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی و آیین نامه های اجرائی آن دوم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده   باب اول – در کلیات   ماده ۱ – امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف […]