قانون حمایت از خانوادهpdf

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرای آن

قانون حمایت خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب […]