قانون صدور چکpdf

قانون صدور چک

قانون صدور چک

قانون صدور چک با تمامی اصلاحیه ها والحاقات بعدی   ماده ۱ – (الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲)انواع چک عبارت است از: ۱ – چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲ – چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده […]