قراردادمشارکت در ساخت

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری

هر قراردادی بر اساس شرایط طرفین وموضوع آن تنظیم می گردد و هیچ توصیه ای جهت استفاده از آنها در موارد مشابه نمی شود لاکن بمنظور آشنایی با نمونه ای از این نوع قراردادهای که بین مالک وپیمانکار جهت احداث بنا یا ساختمان تنظیم می گردد نمونه ای که اخیراً تنظیم شده است جهت مطالعه […]