مشاوره حقوقی قراردادها

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

قرارداد همکاری فرهنگی وهنری

نمونه ای از قراردادهای همکاری بین دو نفر را در ذیل جهت مطالعه آورده شده است : به نام خدا                          قرارداد همکاری فرهنگی وهنری     شماره قرارداد:                                                                                              تاریخ تنظیم: این قرارداد فی مابین شرکت……………………به شماره ثبت………………به نمایندگی آقای…………………بنشانی:…………………………………………………………………………………………………که در این قرارداد طرف اول نامیده می شود و آقای/خانم……………………………….فرزند………دارای شناسنامه شماره………………..کارت ملی…………………..بنشانی …………………………………………………که من بعد […]

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

اختلافات ساختمانی که بر اثر سپردن عملیات ساختمانی بصورت بازسازی و انجام تعمیرات ملک یا ساختمان صورت می گیرد یا بصورت ساخت و ساز بسیار حساس است چرا که شامل تهیه و حمل مواد ومصالح ساختمانی و استخدام کارگر و انجام عملیات ساختمانی مطابق موازین فنی و…است که گستردگی انجام ان در کنار بودجه محدود […]

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

از جمله قراردادهای که دو شریک می توانند برای همکاری و انعقاد قرارداد کاری با یکدیگر منعقد نمایند قرارداد مشارکت مدنی است در ذیل نمونه ای از این نوع قراردادها آورده شده است. به نام خدا                                                                قرارداد مشارکت کاری                          شماره:                     تاریخ: این قرارداد فی مابین آقای /خانم                                     فرزند                 صادره از                 متولد             به شماره ملی                                                   ساکن:                                                                                                            که در […]