ملاقات طفل

حضانت در حقوق ایران

حضانت در حقوق ایران

حضانت همان پرورش ودایه گی فرزند است در حقوق حضانت حق قانونی است که بمنظور نگهداری جسمی و تربیت روحی طفل به پدر یا مادر داده شده است اساس حضانت بر اساس مصلحت طفل است در ذیل نمونه ای رای که به این معنی اشاره دارد اورده می شود: بتاریخ : ………………… شماره دادنامه : […]