نمونه قرارداد رستوران

نمونه قرارداد همکاری

نمونه قرارداد همکاری

توافقنامه و قرارداد همکاری این قرارداد بر اساس ماده 10قانون مدنی فی مابین طرفین تنظیم وامضاءو رعایت آن برای ایشان لازم و تعهدآور خواهد بود. ماده اول-طرفین قرارداد طرف اول-آقای/خانم                                         فرزند                                  کد ملی                                       شماره شناسنامه                                بنشانی: طرف دوم-آقای/خانم                                        فرزند                                    کد ملی                                        شماره شناسنامه بنشانی: نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی است ودر صورت تغییر باید کتبا به […]