وکیل امور قراردادها

راهنمای دعاوی مرتبط با داوری

راهنمای دعاوی مرتبط با داوری

تعریفی  مختصردرباره داوری ودعاوی مرتبط با آن داوری یک قاعده حقوقی است. موافقتنامه داوری توافقی است بین اشخاص تا تمام یا بعضی از اختلافات خود را که در رابطه حقوقی معین اعم  از قراردادی یا غیر قراردادی به وجودآمده یا ممکن است به وجود آید را به داوری یک یا چند نفر معین یا داور یا […]

نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه ای از قرارداد طراحی ساختمان که بین مشاور و کارفرما منعقد گردیده است آورده می شود در این نوع قرارداد مشاور بر عهده می گیرد که در مدت زمان معینی طرحی را آماده و تحویل کارفرما داده و مبلغ قراردادی را دریافت کند. به نام خدا قرارداد طراحی این قرارداد بین آقای/خانم                           فرزند                                               به […]