وکیل حقوقی قراردادها

نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه ای از قرارداد طراحی ساختمان که بین مشاور و کارفرما منعقد گردیده است آورده می شود در این نوع قرارداد مشاور بر عهده می گیرد که در مدت زمان معینی طرحی را آماده و تحویل کارفرما داده و مبلغ قراردادی را دریافت کند. به نام خدا قرارداد طراحی این قرارداد بین آقای/خانم                           فرزند                                               به […]