وکیل قراردادها

راهنمای دعاوی مرتبط با داوری

راهنمای دعاوی مرتبط با داوری

تعریفی  مختصردرباره داوری ودعاوی مرتبط با آن داوری یک قاعده حقوقی است. موافقتنامه داوری توافقی است بین اشخاص تا تمام یا بعضی از اختلافات خود را که در رابطه حقوقی معین اعم  از قراردادی یا غیر قراردادی به وجودآمده یا ممکن است به وجود آید را به داوری یک یا چند نفر معین یا داور یا […]

نمونه قراردادخرید ملک

نمونه قراردادخرید ملک

بعضاٌ در مراجعات متعددی نیاز به در دسترس داشتن قراردادی برای خرید وفروش قطعه زمین ویلای یا زمین واقع در شهرستان که تنظیم سند به دلیل در اختیار نداشتن سوابق ثبتی نیاز به تنظیم قرارداد ویژه ای دارد احساس می گردید نمونه ای از متن این قراردادیا مبایعه نامه جهت مطالعه در ذیل تنظیم گردیده […]

نمونه قرارداد همکاری

نمونه قرارداد همکاری

توافقنامه و قرارداد همکاری این قرارداد بر اساس ماده 10قانون مدنی فی مابین طرفین تنظیم وامضاءو رعایت آن برای ایشان لازم و تعهدآور خواهد بود. ماده اول-طرفین قرارداد طرف اول-آقای/خانم                                         فرزند                                  کد ملی                                       شماره شناسنامه                                بنشانی: طرف دوم-آقای/خانم                                        فرزند                                    کد ملی                                        شماره شناسنامه بنشانی: نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی است ودر صورت تغییر باید کتبا به […]

نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه قرارداد طراحی معماری

نمونه ای از قرارداد طراحی ساختمان که بین مشاور و کارفرما منعقد گردیده است آورده می شود در این نوع قرارداد مشاور بر عهده می گیرد که در مدت زمان معینی طرحی را آماده و تحویل کارفرما داده و مبلغ قراردادی را دریافت کند. به نام خدا قرارداد طراحی این قرارداد بین آقای/خانم                           فرزند                                               به […]

12