وکیل قرارداد

نمونه قرارداد همکاری

نمونه قرارداد همکاری

توافقنامه و قرارداد همکاری این قرارداد بر اساس ماده 10قانون مدنی فی مابین طرفین تنظیم وامضاءو رعایت آن برای ایشان لازم و تعهدآور خواهد بود. ماده اول-طرفین قرارداد طرف اول-آقای/خانم                                         فرزند                                  کد ملی                                       شماره شناسنامه                                بنشانی: طرف دوم-آقای/خانم                                        فرزند                                    کد ملی                                        شماره شناسنامه بنشانی: نشانی اعلامی اقامتگاه قانونی است ودر صورت تغییر باید کتبا به […]

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

نمونه قرارداد پیمانکاری ساختمان

اختلافات ساختمانی که بر اثر سپردن عملیات ساختمانی بصورت بازسازی و انجام تعمیرات ملک یا ساختمان صورت می گیرد یا بصورت ساخت و ساز بسیار حساس است چرا که شامل تهیه و حمل مواد ومصالح ساختمانی و استخدام کارگر و انجام عملیات ساختمانی مطابق موازین فنی و…است که گستردگی انجام ان در کنار بودجه محدود […]

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

از جمله قراردادهای که دو شریک می توانند برای همکاری و انعقاد قرارداد کاری با یکدیگر منعقد نمایند قرارداد مشارکت مدنی است در ذیل نمونه ای از این نوع قراردادها آورده شده است. به نام خدا                                                                قرارداد مشارکت کاری                          شماره:                     تاریخ: این قرارداد فی مابین آقای /خانم                                     فرزند                 صادره از                 متولد             به شماره ملی                                                   ساکن:                                                                                                            که در […]